Computer analyseprogramma voor Spontane spraak analyse SSA beschikbaar

Computer analyseprogramma voor Spontane spraak analyse SSA beschikbaar

In 2021 financierde het DTF mee aan het project Samen Spraak van Mieke Beers. Wij verheugen ons u mede te delen dat daaruit nu een computerprogramma voor het analyseren van spontane spraak is voortgekomen en beschikbaar is voor gebruik in de praktijk. Voor meer informatie kunt u de bijlage hieronder bekijken.

 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Congresverslag PEVoC

Congresverslag PEVoC

Van 24 – 27 augustus 2022 vond de 14e editie van de Pan-European Voice Converance plaats. Het Damsté-Terpstra Fonds heeft aan 7 Nederlandse logopedisten subsidie verstrekt om dit congres te bezoeken. Een verslag door twee van deze logopedisten (Hanneke Bax en Ilse Heus) vindt u op de website van het Stemplatform.

 

Afscheid bestuursleden Jopie en Lieke

Afscheid bestuursleden Jopie en Lieke

Bij het afscheid van de bestuursleden Jopie Kuiper en Lieke Otten werden zij warm toegesproken door voorzitter Mark Pertijs. Hij memoreerde hun jarenlange inzet en bedankt ze voor hun onvermoeibare betrokkenheid. Deze betrokkenheid duurt ook na het officiële afscheid voort. De bloemen die deze woorden begeleidden vormen een weerspiegeling van hun favoriete kleuren palet.

Jopie en Lieke, bedankt!

Nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden

Sinds februari 2022 heeft het Damsté-Terpstra Fonds drie nieuwe bestuursleden. Na jarenlange zitting in het bestuur hebben wij afscheid genomen van Lieke Otten en Jopie Kuiper. De drie nieuwe bestuursleden stellen zich graag aan u voor!

Hettie Vliegen- algemeen lid
Ik heb mijn studie logopedie in Utrecht gedaan in de tijd dat het echtpaar Damsté zeer actief betrokken was bij de opleiding. Ik werk sindsdien met veel passie en plezier als logopedist. Mijn plek heb ik gevonden in de vrije vestiging in de diverse Utrechtse wijk Lombok. Mijn specialisaties zijn stemproblemen, stotteren en spraak-taalontwikkelingsstoornissen.

Dat ik gevraagd ben om toe te treden tot het bestuur van het DT fonds zie ik als een eer en een manier om het gedachtengoed van het echtpaar Damsté-Terpstra zo goed mogelijk verder uit te dragen.

Esther van Niel – algemeen lid
In 2006 studeerde ik af aan de opleiding in Utrecht. Ik werkte als logopedist in de vrije vestiging en specialiseerde mij in het behandelen van spraak-taalontwikkelingsstoornissen. In 2012 werd ik ook docent aan de opleiding in Utrecht. Dit laatste doe ik nu nog met veel plezier. Over een paar jaar wil ik ook weer als logopedist aan de slag, als mijn kinderen beiden naar de basisschool gaan.


Ik zie het DTF als een groot goed voor logopedisten. Zelf heb ik eerder subsidie ontvangen. Zonder het DTF had mijn product er niet geweest. Dat gun ik andere logopedisten met goede ideeën ook: een benaderbaar fonds dat innovatie van ons mooie vak mogelijk maakt.

Elise Dokter –  penningmeester
Als enige in het bestuur ben ik van huis uit géén logopedist, maar ik ben jurist. Ik heb de laatste tien jaar bij verschillende bedrijven gewerkt vanuit projectmanagement of vanuit een agile rol. Als programmamanager heb ik congressen en evenementen voor een uitgeverij georganiseerd en daarna ben ik zelf ook uitgever geweest. Nu werk ik als programmamanager op het  gebied van (wetgevings)beleid en strategie bij een overheidsinstelling.

Ik heb meerdere (bestuurs)functies als penningmeester vervuld, waardoor mijn naam werd genoemd in de zoektocht naar een nieuwe penningmeester voor het bestuur van het DTF. Mijn expertise breng ik graag in en ik draag graag bij aan versterking van het fonds. Tevens is dit een mogelijkheid om mijn kennis over de logopedie te verbreden en nieuwe mensen te ontmoeten. Ik kijk uit naar deze kans om samen met deze professionals deel uit te maken van het bestuur.

Subsidie deelnemers PEVOC

Subsidie deelnemers PEVOC

Van 24-27 augustus dit jaar vindt de PEVOC (Pan European Voice Conference) plaats in Estland. Dit congres is een plek waar stemprofessionals hun recente bevindingen, onderzoeken en ervaringen kunnen delen met collega’s op onderwijskundig, medisch, artistiek en wetenschappelijk gebied.

Helbert en Tiete Damsté-Terpstra waren grote pleitbezorgers van het delen van kennis en het opdoen van contacten op congressen. Daarom willen we ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van het Damsté-Terpstra Fonds 20 deelnemers  ondersteunen met een subsidie van €500,=. Graag zien we je aanmelding tegemoet voor 1 juli met een korte motivatie waarom je aan dit congres wilt deelnemen. Stuur een mail via Contact – Damsté-Terpstra Fonds (dtfonds.nl).

 

DTF 20 jaar

  Damsté-Terpstra Fonds 20 jaar

Damsté-Terpstra Fonds sponsor Camp Dream. Speak. Live.

In het kader van het 20-jarig jubileum steunt het Damsté-Terpstra Fonds het Camp Dream. Speak. Live. voor kinderen die stotteren.

 

Plezier maken en impact van stotteren verlagen
Camp Dream. Speak. Live. www.stotterkamp.nl is een kamp voor stotterende kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Het kamp is leuk en leerzaam. Naast plezier maken is het tegelijk een intensief behandelprogramma. De focus ligt op het verminderen van de impact van stotteren en het vergroten van het zelfvertrouwen en de veerkracht van de kinderen.

Het Damsté-Terpstra Fonds vergoedt de kosten van ouders die deze kosten lastig kunnen betalen.

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs

De eerste Damsté Terpstra Stimuleringsprijs werd in 2019 uitgereikt aan Miriam Helsper en Yolande Kielstra voor hun boek Adembenemend. De Damsté Terpstra Stimuleringsprijs wordt toegekend aan logopedisten die vanuit hun enthousiasme een praktisch logopedisch onderwerp onder de aandacht brengen.

Adembenemend richt de aandacht, vanuit een breed perspectief, op de relatie tussen adem en spanning. Oefeningen worden op hedendaagse wijze gepresenteerd via een QR code en de levendige voorbeelden uit de praktijk maken het boek toegankelijk voor een breed publiek. Miriam en Yolande willen door middel van het boek hun passie voor de relatie tussen adem en spanning met de lezer delen.

Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds was daarom van mening dat Adembenemend de Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 verdiende.

Het bestuur hoopt nog vaker deze Stimuleringsprijs uit te mogen reiken. Projecten kunnen zelf aangemeld worden of door een ander worden voorgedragen.

Branco van Dantzigonderscheiding 2021

Branco van Dantzigonderscheiding 2021

Tijdens het jaarcongres van de NVLF op 26 november 2021 is de Branco van Dantzigonderscheiding uitgereikt. Een onderscheiding die wordt toegekend bij een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie. Een van de genomineerden voor deze bijzondere onderscheiding was Jopie Kuiper, bestuurslid van het Damsté-Terpstrafonds, voor haar hele werk als stemtherapeut.

De Branco van Dantzigonderscheiding is nu uitgereikt aan Ilse Heus voor haar project de Voice Buddy. Met een prachtige video werd getoond hoe de Voice Buddy er uit ziet. En het DTF kreeg een dankwoord voor de financiële ondersteuning.

Gefeliciteerd Jopie, met de nominatie, en gefeliciteerd Ilse, met de onderscheiding!

Kijk bij ‘Projecten’ voor meer informatie over de Voice Buddy

Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19

Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19

Logopedisten in de eerste lijn zien regelmatig post-COVID-19-patiënten met aanhoudende adem-, slik-, stem-, hoest- en keelklachten. In de beroepsgroep bestaat een dringende behoefte om actuele kennis en ervaringen met betrekking tot de zorg bij post-COVID-19 uit te wisselen. Daarom zijn Martine van der Meulen en Hanneke Bax bezig met het opstellen van een handreiking. Deze zal gaan bijdragen aan de best mogelijke zorg die logopedisten voor dit moment kunnen leveren aan de doelgroep en daarmee aan een zo voorspoedig mogelijk herstel van de desbetreffende patiënten.

Zie verder bij Projecten.

Jaarverslag 2014

Jaarverslag DTfonds 2014

Het DTF bestaat nu twaalf jaar en het heeft bewezen inmiddels breed bekend te zijn in de wereld van de logopedie. Er kwamen in de loop van het jaar negen projectaanvragen binnen en aan vijf daarvan kon een financiële bijdrage worden toegezegd. Het accent lag dit jaar op de aandachtsgebieden stem en taal. Opvallend is de stijgende omvang van de gevraagde financiële bijdragen.
Drie aanvragen moesten worden afgewezen omdat het betreffende project onvoldoende doordacht dan wel financiëel onverantwoord was. Bij een vierde project is de beslissing aangehouden en heeft het DTF om aanvullende informatie gevraagd.

Projecten uit voorgaande jaren die in 2014 zijn afgerond.
Zes projecten die eerder waren gestart zijn in 2014 afgerond en uitbetaald. Ze betreffen hoofdzakelijk het aandachtsgebied stotteren. Verder werd de rol van de logopedist bij bestrijding van Kindermishandeling en -verwaarlozing nog een keer onder de aandacht gebracht. Ook verscheen er een voorlichtingsfilm die de verscheidenheid aan werkterreinen binnen de logopedie illustreert.

Artikelen in het tijdschrift Logopedie.
In het jubileumjaar 2012 heeft het DTF een premie van € 500 uitgeloofd voor ieder artikel dat werd geplaatst in het tijdschrift Logopedie, voor zover dit de praktische dan wel preventieve logopdie betrof. Hoewel de jubileumactie is beëindigd werden er toch nog twee verzoeken om een schrijverspremie ingediend. Beide verzoeken zijn gehonoreerd.

Speerpunt voor 2014.
In dit verslagjaar is er bekendheid aan gegeven dat ook kwaliteitskringen aanvragen kunnen indienen voor een “kringproduct” en er werd een beloning in het vooruitzicht gesteld voor tips die voor collega’s van belang kunnen zijn. Dit nieuwe speerpunt heeft niet tot initiatieven uit het werkveld geleid, maar het DTF-beleid zal op dit punt voor 2015 worden gecontinueerd.

PR/website.
De vernieuwing van de website is een telkens terugkerend aandachtspunt. Op de website zijn in de loop van het jaar projecten vermeld die in het verleden zijn gesubsidieerd. In 2015 zal dit onderwerp worden uitgebreid met samenvattingen door de gesubsidieerden zelf.
Het DTF heeft zich door acte de présance te geven op de alumnidag van de logopedieopleiding Utrecht nog weer eens actief onder de aandacht gebracht van een groep logopedisten.

Bestuur.
Met het oog op de toekomst is besloten het bestuur te verjongen. In verband hiermee heeft er dit jaar uitbreiding plaatsgevonden. De samenstelling is nu:
Voorzitter: mevrouw E.C.H. Heerma van Voss;
Waarnemend voorzitter: mevrouw L.A. de Vries
Penningmeester: mevrouw mr. C.L.M. Otten;
Secretaris: mevrouw S. Furler-Kools;
Leden: Prof. dr. P.H. Damsté, mevrouw J. H. Kuiper en mevrouw A. de Vries-v.d. Lustgraaf;
Adviseurs: mevrouw T. Damsté-Terpstra en de heer M. Pertijs Msc.

Het bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd.

Jaarrekening 2014
Inkomsten
Schenkingen en donaties    € 20.000
Rente                                      €   3.212
Totaal                                     € 23.212
Uitgaven
Subsidies                               € 24.891
Bestuurskosten                    €      965
Totaal                                     € 25.856