Corona-webinar: Besmetting – Bescherming

Corona-webinar: Besmetting – Bescherming

Op donderdag 15 april jl. vond het landelijk online webinar via zoom plaats. Er waren meer dan 1000 deelnemers vanuit verschillende disciplines: KNO-artsen- logopedisten-huisartsen-zangpedagogen en meer. Het symposium was geïnitieerd vanuit het Stemplatform en verder vormgegeven door het OLVG. Daarbij kon gratis gebruikgemaakt worden van de technische ondersteuning van Viatris. Er waren diverse experts vanuit de TU Twente, Leuven/Antwerpen en Delft. Daarnaast was er input vanuit de KNO-artsen, zangpedagogie en de Nederlandse Opera. Het was interessant om te horen wat er in korte tijd al gedaan is aan onderzoek rondom aerosolen en de daarbij passende advisering. Het was een geslaagde avond en fantastisch dat er zoveel disciplines en deelnemers online aanwezig waren. Door Corona heeft deze online-vorm van het delen van informatie een vlucht genomen en blijkt het mogelijk om een grote groep professionals in één keer te bereiken.

Verspreiding van Corona  vindt doorgaans aerogeen plaats. Om de besmetting op groepsgrootte in te perken worden vanuit overheidswege (o.a RIVM) allerlei beperkende maatregelen geadviseerd / opgelegd. Zo is de culturele sector ernstig geraakt: uitvoerende musici, waaronder zangers en koren. Vanuit deze hoek zijn diverse onderzoeken verricht, met adviezen  omtrent persoonlijke en groeps-bescherming. Deze onderzoeken en adviezen, die ook waardevol zijn voor individuele bescherming van ( medische) beroepsgroepsgenoten, zijn gedeeld op dit digitale symposium.

Het webinar onderbouwt de adviezen vanuit het RIVM met de feiten. Het punt bij de mate van besmetting is dat de kennis daaromtrent steeds bijgesteld wordt, denk aan de Delta variant nu. Algemeen aangenomen is inmiddels dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de overdracht. Het webinar laat zien hoe dat verloopt. Algemene adviezen blijven: afstand houden- beschermen met mondmasker- ventilatie- luchtreiniging (welk apparaat het beste werkt is nog niet bekend) en vaccinatie.

Het hele webinar is terug te zien:  https://drive.google.com/file/d/1wLpKssi-h33-fiLpXOuIiELjRdXXkqSe/view?usp=sharing

Stuurgroep Stemplatform zoekt nieuwe leden

 

 

Stuurgroep Stemplatform zoekt nieuwe leden

Het Stemplatform Damsté-Terpstra is een ideëel en onafhankelijk platform op het gebied van stemzorg, zowel voor stemprofessionals als voor stempatiënten (www.stemplatform.nl).

De stuurgroep begeleidt, volgt de ontwikkelingen, denkt mee met de plannen en adviseert de  ontwikkelaars van het Stemplatform. Hierover formuleert zij een advies aan het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds.

De stuurgroep zoekt nu aanvulling in haar team. Affiniteit met het onderwerp en een projectmatige manier van denken zijn gewenst. De stuurgroep vergadert 4 keer per jaar. De stuurgroepleden zijn onbezoldigd.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand? Dan nodigen we je van harte  uit te reageren. Dit kan per mail aan de voorzitter, mevr. L. Heerma van Voss via : contact@stemplatform.nl of telefonisch: 0629265491 (Astrid de Vries).

Stem in het nieuws

Stem in het nieuws

In het AD van 10 april jl. staan ‘Tips van een expert’. In dit geval van Astrid de Vries, stemexpert, bestuurslid van het Damsté-Terpstra Fonds en een van de initiatiefnemers van het Stemplatform Damsté-Terpstra. Zij heeft tips voor goed gebruik van de stem in deze Corona-tijd. Lees het hele artikel

Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19

Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19

Logopedisten in de eerste lijn zien regelmatig post-COVID-19-patiënten met aanhoudende adem-, slik-, stem-, hoest- en keelklachten. In de beroepsgroep bestaat een dringende behoefte om actuele kennis en ervaringen met betrekking tot de zorg bij post-COVID-19 uit te wisselen. Daarom zijn Martine van der Meulen en Hanneke Bax bezig met het opstellen van een handreiking. Deze zal gaan bijdragen aan de best mogelijke zorg die logopedisten voor dit moment kunnen leveren aan de doelgroep en daarmee aan een zo voorspoedig mogelijk herstel van de desbetreffende patiënten.

Zie verder bij Projecten.

Methodisch handelen in de logopedie

Methodisch handelen in de logopedie

Auteurs zijn Henriette Kuiper (logopedist, docent opleiding Logopedie en andragoloog) en Michêlle Lacroix (logopedist, kinder- en jeugdpsycholoog en narratief systeemtherapeut).

Methodisch handelen is geschrevenen ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het biedt een referentiekader voor systemische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie.

Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’, afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. Beroepsrollen van het recente Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland en de richtlijn Logopedische Dossiervorming komen aan de orde, evenals aandacht voor het handelen in termen  van ICF en ICF-CY.

Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten Logopedie, maar ook docenten en Kwaliteitskringen Logopedie gebruiken dit boek.

Jaarverslag 2014

Jaarverslag DTfonds 2014

Het DTF bestaat nu twaalf jaar en het heeft bewezen inmiddels breed bekend te zijn in de wereld van de logopedie. Er kwamen in de loop van het jaar negen projectaanvragen binnen en aan vijf daarvan kon een financiële bijdrage worden toegezegd. Het accent lag dit jaar op de aandachtsgebieden stem en taal. Opvallend is de stijgende omvang van de gevraagde financiële bijdragen.
Drie aanvragen moesten worden afgewezen omdat het betreffende project onvoldoende doordacht dan wel financiëel onverantwoord was. Bij een vierde project is de beslissing aangehouden en heeft het DTF om aanvullende informatie gevraagd.

Projecten uit voorgaande jaren die in 2014 zijn afgerond.
Zes projecten die eerder waren gestart zijn in 2014 afgerond en uitbetaald. Ze betreffen hoofdzakelijk het aandachtsgebied stotteren. Verder werd de rol van de logopedist bij bestrijding van Kindermishandeling en -verwaarlozing nog een keer onder de aandacht gebracht. Ook verscheen er een voorlichtingsfilm die de verscheidenheid aan werkterreinen binnen de logopedie illustreert.

Artikelen in het tijdschrift Logopedie.
In het jubileumjaar 2012 heeft het DTF een premie van € 500 uitgeloofd voor ieder artikel dat werd geplaatst in het tijdschrift Logopedie, voor zover dit de praktische dan wel preventieve logopdie betrof. Hoewel de jubileumactie is beëindigd werden er toch nog twee verzoeken om een schrijverspremie ingediend. Beide verzoeken zijn gehonoreerd.

Speerpunt voor 2014.
In dit verslagjaar is er bekendheid aan gegeven dat ook kwaliteitskringen aanvragen kunnen indienen voor een “kringproduct” en er werd een beloning in het vooruitzicht gesteld voor tips die voor collega’s van belang kunnen zijn. Dit nieuwe speerpunt heeft niet tot initiatieven uit het werkveld geleid, maar het DTF-beleid zal op dit punt voor 2015 worden gecontinueerd.

PR/website.
De vernieuwing van de website is een telkens terugkerend aandachtspunt. Op de website zijn in de loop van het jaar projecten vermeld die in het verleden zijn gesubsidieerd. In 2015 zal dit onderwerp worden uitgebreid met samenvattingen door de gesubsidieerden zelf.
Het DTF heeft zich door acte de présance te geven op de alumnidag van de logopedieopleiding Utrecht nog weer eens actief onder de aandacht gebracht van een groep logopedisten.

Bestuur.
Met het oog op de toekomst is besloten het bestuur te verjongen. In verband hiermee heeft er dit jaar uitbreiding plaatsgevonden. De samenstelling is nu:
Voorzitter: mevrouw E.C.H. Heerma van Voss;
Waarnemend voorzitter: mevrouw L.A. de Vries
Penningmeester: mevrouw mr. C.L.M. Otten;
Secretaris: mevrouw S. Furler-Kools;
Leden: Prof. dr. P.H. Damsté, mevrouw J. H. Kuiper en mevrouw A. de Vries-v.d. Lustgraaf;
Adviseurs: mevrouw T. Damsté-Terpstra en de heer M. Pertijs Msc.

Het bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd.

Jaarrekening 2014
Inkomsten
Schenkingen en donaties    € 20.000
Rente                                      €   3.212
Totaal                                     € 23.212
Uitgaven
Subsidies                               € 24.891
Bestuurskosten                    €      965
Totaal                                     € 25.856

Project: Logopedie Loont , 2014

Project: Logopedie Loont , 2014

Aanvrager: Mildred van Hamme e.a

Het Logopedie Loont Team bestaat uit vier logopedisten uit de eerste lijn in Amsterdam. Het team heeft samen met een filmproducent en projectmanager een film gemaakt waarin negen logopedische stoornissen worden belicht. De film laat zien wat voor effect een logopedische stoornis heeft op het individu in de maatschappij en hoe belangrijk logopedie is. Het doel van deze film is het vak logopedie weer stevig op de kaart zetten bij de politiek en zorgverzekeraars. Daarnaast dient het filmpje als reclamemiddel voor logopedisten in Nederland. Gezien de bezuinigingen in ons vak zien wij de noodzaak van het verspreiden van deze film. Klik op de link en bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9QUFwXwzIgk

Subsidie voor kringproducten

Subsidie voor kringproducten blijft

Kwaliteitskringen maken kringproducten op grond van praktische behoeften binnen de logopediepraktijk. Mogelijk komen deze producten ook in aanmerking voor subsidietoekenning door het Damsté-Terpstra Fonds. Daardoor kunnen deze producten als logopedisch materiaal ontwikkeld worden.

Dus: een product ook voor collega’s? Deel je creativiteit! Deel je professionaliteit! En denk eens voor financiële ondersteuning aan het Damsté-Terpstra Fonds.

Lees meer onder ‘Aanvraag’.