Aanvraag subsidie

Onderstaande informatie is belangrijk voor het indienen van een aanvraag.

Aan wie verleent het Damsté-Terpstra Fonds subsidie?
In principe aan individuele logopedisten. Het kan ook gaan om een samenwerking tussen twee of meer logopedisten of tussen een logopedist en een beroepsbeoefenaar uit een andere discipline.

 Welk soort  projecten subsidieert het Damsté-Terpstra Fonds?
Het criterium bij de beoordeling van de projecten is de toepasbaarheid in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen.
Uit de aanvraag moet duidelijk worden waarom en voor wie het project van belang is.
Financiële ondersteuning van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort niet tot de doelstelling van het Fonds, evenmin als de vergoeding van persoonlijke studiekosten.

Waarom het uitgebreide aanvraagformulier?
In eerste instantie om het bestuur zo goed mogelijk inzicht te geven wat het betreffende project inhoudt. Daarnaast is het ook voor de aanvrager zelf van belang omdat het dwingt tot een nauwkeurige omschrijving van het project. Hierdoor wordt voorkomen dat een subsidieaanvraag wordt ingediend die nog onvoldoende  doordacht  is. Zo moet de aanvrager bijvoorbeeld een oplossing vinden voor de voorfinanciering, aangezien het Fonds het ondernemersrisico niet overneemt en pas uitkeert nadat het project is afgerond. Andere aandachtspunten zijn de fiscale aspecten en de positie van derden die eventueel bij het project worden betrokken. Ook deze problemen moet de aanvrager zelf oplossen.
Het Fonds communiceert uitsluitend met de aanvrager.

Wanneer volgt een beslissing?
Aanvragen voor subsidie worden tijdens bestuursvergaderingen behandeld, waarna in beginsel binnen een week uitsluitsel wordt gegeven.
Het bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar. De uiterste inleverdata voor projectaanvragen voor de komende periode zijn:
17 november 2023
12 januari 2024
23 februari 2024
3 mei 2024
14 juni 2024

Als de subsidie wordt toegekend ontvangt de aanvrager een toezeggingsbrief. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toekenning.
Om contact met ons op te nemen kunt u terecht op het contactformulier