Subsidie aanvragen

Heb je een plan, idee, werkvorm, materiaal of boek? Laat ons weten hoe we jou kunnen ondersteunen.

1. Stuur een verkennende aanvraag naar damstefonds@gmail.com, met daarin duidelijk:

  • inhoud van het project
  • de doelgroep
  • een korte financiële onderbouwing

2. Als deze aanvraag aan de criteria lijkt te voldoen, sturen we je een uitgebreid aanvraagformulier en het begrotingsformulier om in te vullen.

3. Alle subsidie-aanvragen worden tijdens de bestuursvergaderingen behandeld. Je ontvangt bericht van ons n.a.v. de ingediende aanvraag.

Nog vragen? Bekijk onze veelgestelde vragen of neem contact op.

FAQ Subsidie-aanvraag

 

Aan wie verleent het Damsté-Terpstra Fonds subsidie?

In principe aan individuele logopedisten. Het kan ook gaan om een samenwerking tussen twee of meer logopedisten of tussen een logopedist en een beroepsbeoefenaar uit een andere discipline.

Welk soort projecten subsidieert het Damsté-Terpstra Fonds?

Het criterium bij de beoordeling van de projecten is de toepasbaarheid in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen. Uit de aanvraag moet duidelijk worden waarom en voor wie het project van belang is. Financiële ondersteuning van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort niet tot de doelstelling van het Fonds, evenmin als de vergoeding van persoonlijke studiekosten.

Waarom het uitgebreide aanvraagformulier?

In eerste instantie om het bestuur zo goed mogelijk inzicht te geven wat het betreffende project inhoudt. Daarnaast is het ook voor de aanvrager zelf van belang omdat het dwingt tot een nauwkeurige omschrijving van het project. Hierdoor wordt voorkomen dat een subsidieaanvraag wordt ingediend die nog onvoldoende doordacht is. Zo moet de aanvrager bijvoorbeeld een oplossing vinden voor de voorfinanciering, aangezien het Fonds het ondernemersrisico niet overneemt en pas uitkeert nadat het project is afgerond. Andere aandachtspunten zijn de fiscale aspecten en de positie van derden die eventueel bij het project worden betrokken. Ook deze problemen moet de aanvrager zelf oplossen. Het Fonds communiceert uitsluitend met de aanvrager.

Wat zijn de volgende inleverdata en wanneer volgt een beslissing?

Aanvragen voor subsidie worden tijdens bestuursvergaderingen behandeld, waarna in beginsel binnen een week uitsluitsel wordt gegeven. Het bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar. De uiterste inleverdata voor projectaanvragen voor de komende periode zijn:

  • 12 januari 2024
  • 23 februari 2024
  • 3 mei 2024
  • 14 juni 2024

Als de subsidie wordt toegekend ontvangt de aanvrager een toezeggingsbrief. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toekenning. Neem contact met ons op voor vragen.

Contact