Jaarverslag 2020

Het overlijden van mevrouw Tiete Damsté-Terpstra in mei heeft dit jaar somber gekleurd, evenals de Covid-19 pandemie. In verschillende (vak)tijdschriften is er een In Memoriam voor Tiete Damsté verschenen en op algemeen landelijk niveau gebeurde dat in De Volkskrant d.d. 23 juli 2020.
Door de beperkingen aan reizen en bijeenkomsten zijn congressen waarvoor deelname- en reiskosten waren toegezegd, niet doorgegaan en ook een aantal andere initiatieven zijn tijdelijk stilgelegd.
Wel hebben de beide speerpuntprojecten die op initiatief van het DTFonds zijn ontstaan, dit jaar een verdere ontwikkeling doorgemaakt: de Damstégroep en het Stemplatform Damsté-Terpstra. Het Stemplatform timmert hard aan de weg. Een groot aantal stemprofessionals is aan het platform verbonden en de samenwerking met de NVLF krijgt meer vorm en inhoud. Ook de Damstégroep boekte goede resultaten; er zijn meer groepen gepland en uitgevoerd dan voorheen en de PR en administratieve ondersteuning verlopen beter.

Projecten 2020.
Het aantal nieuwe subsidieaanvragen was acht en dat was iets minder dan in de drie laatste jaren, maar voor het eerst hoefde er tot genoegen van het bestuur geen enkele aanvraag te worden afgewezen en kon aan alle aanvragers een bedrag worden toegezegd. Twee van deze projecten werden al gedurende het jaar afgerond, de andere zes lopen in 2021 door.

Eerder toegekende projecten.
Er werden vier projecten uit eerdere jaren afgerond.

Schenking.
Evenals in 2019 ontving het Fonds in 2020 een belangrijke schenking uit een nalatenschap.

Bestuur.
Na het overlijden van mevrouw T. Damsté-Terpstra bestaat het bestuur uit de leden
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2020 twee keer fysiek vergaderd, naast online besprekingen en frequent email-overleg.

Jaarrekening 2020.
Inkomsten
Schenkingen en donaties             € 400.000,00
Rendement                                     €     5.062,22
Totaal                                              € 405.062,22

Uitgaven
Subsidies                                        €  35.720,25
Stemplatform                                €  36.163,73
Bestuurskosten                             €       908,69
Totaal                                             €  72.792,67