Jaarverslag 2019

Er is dit jaar veel aandacht besteed aan twee projecten die in 2017 zijn gestart en die ook nog in de komende jaren zullen doorlopen. Deze twee projecten zijn speerpunten geworden, te weten de Damsté-Groep, waarin een aantal gecertificeerde stottertherapeuten op basis van de nieuwste inzichten groepstherapie hebben opgezet en het Stemplatform Damsté-Terpstra. Dit is een platform waar de diverse disciplines die zich met stemtherapie bezighouden, hun kennis kunnen delen en waar mensen met vragen over stem(problemen) terecht kunnen. In het jaarverslag 2018 werd dit project nog aangeduid als Stemcentrum, maar de naam is aangepast omdat er intussen voor is gekozen de kennis rond het diagnosticeren en behandelen van stemstoornissen te bundelen in een online platform.

Een ander project waarmee in 2017 is begonnen, heeft geresulteerd in een artikel dat is aangeboden aan de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. Dit zal mogelijk in 2020 worden gepubliceerd.

Eerder toegekende projecten.
Over een project waarvoor sinds 2015 subsidie is gereserveerd, kwam bericht dat er door drukke werkzaamheden de komende twee jaar geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten waren. De reservering voor dit project is daarom opgeheven. Daarentegen werd een project uit 2017 succesvol afgesloten met een presentatie tijdens een symposium in maart 2019.

Projecten 2019.
Er kwamen dit jaar elf subsidieaanvragen binnen, waarvan negen werden toegewezen. In twee gevallen  werd de beslissing aangehouden. Uiteindelijk werden vier aanvragen later weer ingetrokken, drie omdat er geen subsidie nodig bleek en één omdat de aanvragers in de toekomst een aangepaste aanvraag willen indienen.

Van de zeven projecten waarvoor een bijdrage werd toegezegd zullen naar verwachting vijf in 2020 worden afgerond. De andere twee aanvragen hadden betrekking op evenementen die in 2019 hebben plaatsgevonden, waaronder een tegemoetkoming in de kosten van deelname aan de Pan-European Voice Conference (PEVoC) in Kopenhagen. Het Fonds vergoedde hier de inschrijfkosten aan zeven deelnemende Nederlandse logopedisten.

Voor één project werd geen subsidieaanvraag ingediend en dat betrof het uitbrengen van een boek. Hoewel het Fonds in principe alleen op een aanvraag reageert en geen subsidie verleent aan commerciële producten, waar ook boeken toe worden gerekend, werd hier een uitzondering gemaakt. Het betreffende boek is direct gericht op de logopedische praktijk, terwijl het onderwerp ten onrechte in de laatste jaren onderbelicht is gebleven. Om de waardering van het Fonds uit te drukken werd een Stimuleringsprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt geen jaarlijks terugkerende gebeurtenis, maar zal worden toegekend als het bestuur een bijzondere ontwikkeling of prestatie signaleert.

Het Fonds kreeg in 2019 weinig aanvragen van individuele logopedisten die hun projecten niet in loondienst uitvoeren. Deze aanvragen worden wel sterk toegejuicht.

Schenking.
Het Fonds ontving in 2019 een belangrijke schenking uit een nalatenschap.

Bestuur.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Het bestaat uit
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw T. Damsté-Terpstra, lid;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd, naast frequent overleg per e-mail.

Jaarrekening 2019.
Inkomsten
Schenkingen en donaties           € 101.034,-
Rendement                                   €   11.665,-
Totaal                                            € 112.699,-

Uitgaven
Subsidies                                        €  32.334,-
Stemplatform                                €  34.087,-
Bestuurskosten                             €       910,-
Totaal                                              €  67.341,-