Jaarverslag 2017

Dit jaar had een slecht begin met het overlijden van prof. dr. P.H. Damsté op 3 februari. Een grote troost bij dit persoonlijke verlies is dat prof. Damsté aan de bestuursvergadering van eind januari nog volkomen actief heeft deelgenomen en dat hij zeer enthousiast heeft bijgedragen aan en ingestemd met een beleidswijziging. Deze wijziging bestaat erin dat naast het toekennen van subsidies aan projecten waarvoor door derden een aanvraag is ingediend, het Fonds in toenemende mate ook zelf initiatieven ontwikkelt.

Stimuleren dat logopedisten deelnemen aan internationale congressen was voor prof. Damsté belangrijk. Daarom is dit jaar aan 33 deelnemers van de PEVOC conferentie in Gent een tegemoetkoming in de kosten uitgekeeerd.

Bestuurswisseling.
Het DTFonds bestond in 2017 vijftien jaar. Dit derde lustrum heeft prof. Damsté nog kunnen meemaken, maar er is verder geen speciale aandacht aan geschonken.

Twee bestuursleden van het eerste uur hebben na deze jaren van zeer grote inzet afscheid genomen, mw. E.C.H. Heerma van Voss en mw. L.A. de Vries, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter. Zij blijven nog als adviseur bij het DTFonds betrokken. De beide adviseurs, mevrouw T. Damsté-Terpstra en de heer M. Pertijs, zijn nu toegetreden tot het bestuur en de heer Pertijs was bereid meteen het voorzitterschap op zich te nemen.

Projecten 2017.
In het kader van de eigen initiatieven is dit jaar een begin gemaakt met het opzetten van een expertisecentrum voor stemklachten. Dit betreft een meerjarenproject, waarvan eind 2018 de vorderingen zullen worden geëvalueerd en de vooruitzichten worden beoordeeld.

Naast de 33 aanvragen voor subsidiëring van deelname aan de PEVOC zijn er negen projectaanvragen ingediend. Twee hiervan konden zonder meer worden gehonoreerd en in drie gevallen is de beslissing aangehouden tot 2018 omdat er nog aanvullende informatie is opgevraagd. Vier aanvragen moesten om uiteenlopende redenen worden afgewezen.

Het DTFonds betreurt dat in 2017 geen enkele logopedist een schrijverspremie heeft aangevraagd voor een artikel dat bij een vaktijdschrift is ingediend. Het beleid om voor elk artikel dat aan de voorwaarden voldoet €500 toe te kennen wordt gecontinueerd. Wel worden er in toenemende mate aanvragen ingediend voor het ontwikkelen van een app, waarbij relatief hoge bijdragen van het DTFonds worden gevraagd terwijl onvoldoende wordt aangetoond dat deze apps wezenlijk iets toevoegen aan het reeds bestaande aanbod.

Eerder toegekende projecten.
Een project dat in 2012 is gestart, heeft geresulteerd in een handboek dat in mei van dit jaar is verschenen. Aan de redacteuren zowel als aan de auteurs is een schrijverspremie toegekend die in hoogte varieerde naar gelang van de omvang van de bijdrage.

Ook twee projecten die in 2014 zijn begonnen konden in 2017 succesvol worden afgerond; een daarvan is een richtlijn die door de NVLF is ontwikkeld. Daarnaast werden drie projecten uit 2016 afgesloten.

Bestuur.
Het bestuur bestaat vanaf december 2017 uit:
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw T. Damsté-Terpstra, lid;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2017 zes keer vergaderd, naast frequent overleg per e-mail.

Jaarrekening 2017.
Inkomsten
Schenkingen en donaties        €          0
Rente                                          €  8.464,-
Totaal                                         €   8464,-

Uitgaven
Subsidies                                    € 33.818,-
Stemcentrum i.o.                      €   8.820,-
Bestuurskosten                         €   1.639,-
Totaal                                          € 44.277,-