Beleidsplan

Het Fonds stelt zich ten doel beoefenaars en docenten in de logopedie aan te moedigen en te ondersteunen bij vernieuwende activiteiten bij het opsporen, herkennen en behandelen van afwijkingen op het gebied van stem, spreken, taal en gehoor. Het draagt bij aan richtlijnontwikkeling voor logopedische behandeling en kan onder voorwaarden artikelen in vaktijdschriften belonen. Deelname aan internationale congressen wordt gestimuleerd en kan financieel worden gesteund. Ook wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op praktische toepassing kan in aanmerking komen voor subsidie.

De projecten waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd zijn divers van aard en worden per geval bekeken. Het Fonds hanteert daartoe een aanvraagformulier en een aantal criteria. Het bestuur komt ca. zes keer per jaar bijeen om te beoordelen of aanvragen voor subsidie in aanmerking komen