Projecten

 

Bekijk enkele projecten die door het Damsté-Terpstra Fonds zijn gesteund.

2024

Vergoeding ouderbijdrage Camp Dream. Speak. Live. The Netherlands

Dit Dream. Speak. Live. Camp is een wetenschappelijk bewezen groepstherapie voor stotteren. Het kamp is leuk en leerzaam tegelijk. Het is een intensief behandelprogramma voor kinderen die stotteren. De focus ligt op het verminderen van de impact van stotteren en het vergroten van het zelfvertrouwen en de veerkracht van de kinderen.

Workshop Avoidance Reduction Therapy for Stuttering

Avoidance Reduction Therapy for Stuttering (ARTS) is een gedragstherapie voor kinderen en volwassenen waarbij spreektechnieken en counceling worden ingezet om aangeleerde fysieke en sociaal-emotionele strijd, die het probleem vormt bij het stotteren, te verminderen.

Symposium ‘Samen sterk voor de stem’

Op zaterdagochtend 13 april kwamen er 120 stemprofessionals samen: zangdocenten, stemlogopedisten, KNO-artsen (AIOS en ANIOS) en studenten logopedie.

COMPLETE(R)

In het praktijkgerichte onderzoek ‘COMPLETE’ van Hogeschool Utrecht is, in samenwerking met ouders en logopedisten, een prototype van de toolbox COMPLETE ontwikkeld. Het doel van deze toolbox is om logopedisten te laten reflecteren op hun eigen manier van samenwerken met ouders.

Voice Focus app

De app is bedoeld voor professionele stemgebruikers binnen diverse doelgroepen zoals zangers, acteurs, beroepssprekers en transgender personen. Gebruikers worden door de app gemotiveerd en uitgedaagd om op een speelse manier de stem te trainen! De app bestaat uit twee onderdelen, stemmetingen en stemgames. De app is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.

Subsidie voor PEVOC

Van 4-7 september dit jaar vindt de 15e editie van PEVOC (Pan European Voice Conference) plaats in Santander, Spanje. Het thema is ‘Voice moves the world’. Een waardevolle traditie van het DTFonds is om deelnemers te ondersteunen om hieraan te kunnen deelnemen. Ook dit jaar stellen we weer een subsidie van €500,= beschikbaar voor logopedisten

Deelname OLVG Stem Symposium

Op 13 april 2024 wordt het 3e OLVG Stemsymposium gehouden in samenwerking met het Stemplatform, met als thema Samen Sterk voor de stem. Het Damsté-Terpstra Fonds support Logopedie-studenten die hieraan willen deelnemen met een korting.

2023

Reis- en verblijfskosten vergoeding Studiereis Camp Dream.Speak.Live

Camp Dream.Speak.Live. kent zijn oorsprong in Austin (Texas) waar het de afgelopen 11 jaar al vele honderden kinderen heeft geholpen de impact van stotteren op hun leven drastisch te verminderen. Het enthousiaste team daar staat open voor internationale samenwerking om nog meer kinderen te kunnen bereiken via nieuwe Camps. In 2020 is daarom het Nederlandse Stotterkamp opgezet vanuit het Amerikaanse draaiboek.

LITMUS-NL

LITMUS-NL is een online testbatterij om de identificatie van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij meertalige kinderen te bevorderen. Er is een bruikbaarheids- en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin logopedisten de testbatterij doorliepen en afnamen bij kinderen en op grond van deze ervaringen hun feedback gaven.

Spraak en Taal 22Q11DS

De handreiking spraak- en taalvaardigheid van kinderen met het 22Q11 deletie syndroom is ontwikkeld vanuit de resultaten van het promotie-onderzoek van Iris Selten en Emma Everaert aan de Universiteit Utrecht. In deze studie werden de taalontwikkeling en executieve functies gevolgd van kinderen met dit syndroom, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en kinderen met een gemiddelde taalontwikkeling.

2022

Spraak en Taal 22Q11DS

De handreiking spraak- en taalvaardigheid van kinderen met het 22Q11 deletie syndroom is ontwikkeld vanuit de resultaten van het promotie-onderzoek van Iris Selten en Emma Everaert aan de Universiteit Utrecht. In deze studie werden de taalontwikkeling en executieve functies gevolgd van kinderen met dit syndroom, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en kinderen met een gemiddelde taalontwikkeling.

2021

SponTaal

In het SIA RAAK-mkb project ZINnig: Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen is samen met onderzoekers van Lectoraat logopedie: Participatie door Communicatie en mkb-logopedisten een webapplicatie gemaakt om logopedisten te helpen bij het uitvoeren van spontane taalanalyse bij kinderen met TOS.

Voice Buddy

Voice Buddy is een app voor logopedisten en hun stemcliënten, die wordt gebruikt als ondersteuning in de behandelingen van stemcliënten. De app helpt en motiveert stemcliënten bij het doen van hun dagelijkse oefeningen. Voice Buddy heeft een database vol materiaal, dat alle stemaspecten omvat.

Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19

Logopedisten in de eerste lijn zien regelmatig post-COVID-19-patiënten met aanhoudende adem-, slik-, stem-, hoest- en keelklachten. In de beroepsgroep bestaat een dringende behoefte om actuele kennis en ervaringen met betrekking tot de zorg bij post-COVID-19 uit te wisselen.
Dit project heeft tot doel te inventariseren en organiseren wat er nodig is om te komen tot een Handreiking Logopedie bij COVID-19, en zal resulteren in een eerste versie van de handreiking, alsmede de informatie die nodig is om deze verder te brengen.

2020

Met Taal Vooraan: train-de-trainer

Het ontwikkelen van professioneel filmmateriaal kost tijd en geld, maar levert waardevolle leermomenten op. Dankzij het Damsté Terpstra Fonds bevat de training ‘Met Taal Vooraan’ een serie leerzame filmfragmenten waarin interactie-uitlokkende en taaluitbreidende strategieën, alsmede interactiebelemmerend gedrag helder gedemonstreerd worden.

Het Taalmonster van Kaat

Het Taalmonster van Kaat is een prentenboek over een kind met TOS, bedoeld voor kinderen met TOS en hun omgeving. Kaat heeft TOS, maar weet dat nog niet. Ze denkt dat er een rommelig monster in haar hoofd woont. In het boek wordt in alledaagse (herkenbare) situaties beschreven hoe Kaat last heeft van het monster.

Taaldiagnostiek bij kinderen

Kinderen met taalproblemen hebben recht op goede diagnostiek, want dat is de basis voor goede behandeling en begeleiding. In dit boek wordt het complexe proces van deze diagnostiek beschreven.

Ontspanning, Houding en Adem

Met dit boek leren studenten logopedie zelf hun houding, adem, stem, articulatie en taal goed gebruiken. De oefeningen zijn toegankelijk beschreven. Studenten kunnen zich inlezen in het eerste deel. Het ontstaan van dit gedachtegoed en de pioniers komen uitgebreid aan bod.

Kidzplanner

De Kidzplanner is een instrument om meer structuur te krijgen in het dagritme van een kind. Door de verschillende activiteiten te benoemen wordt er onder andere gewerkt aan de woordenschat, zinsvorming en taalbegrip.

Eerdere projecten

ICS-Digitaal, 2019

Aanvrager: Anniek van Doornik

Hiermee kan de Schaal voor verstaanbaarheid in context (ICS-NL) digitaal ingevuld worden; de uitkomst wordt automatisch berekend en er komt een advies uit om eventueel een logopedist te raadplegen.

Dag van de Grammatica, 2019

Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis

Financiële garantstelling door DTF waar uiteindelijk geen gebruik van gemaakt hoefde te worden.

Vormgeving van de Nederlandse vragenlijst voor kwaliteit van leven bij afasie (SAQOL-39NLg), 2018

Aanvragers: Lizet van Ewijk en Nicole ter Wal

Subsidie gegeven voor het professioneel vormgeven van een vragenlijst, waardoor het voor patiënt en clinicus gebruiksvriendelijker is. Het instrument blijft gratis beschikbaar.

Wereldcongres IFA, 2018

In 2018 was het wereldcongres IFA (International Fluency Association) in Japan. Omdat het DTFonds het belangrijk vindt dat logopedisten internationale congressen bijwonen en er presentaties verzorgen, ontvingen deelnemers een tegemoetkoming in de kosten.

PEVOC Gent, 2017

En in 2017 kregen deelnemers aan de PEVOC in Gent, om dezelfde reden een financiële bijdrage voor hun aanwezigheid bij dit Europese stemcongres.

Hemze, 2017

Aanvrager: Kim van Leeuwen (LEVAKI)

Subsidie aan een memoryspel en een handboek, met als doel het oefenen van voornaamwoorden; het spel kan ook ingezet worden om de zinsbouw te stimuleren.

TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie!, (2008-2011) – 2016

Aanvrager: KLIK-Onderwijsondersteuning

Subsidies aan preventieve programma’s voor taalontwikkeling, vooral gericht op ouders van kinderen met een multiculturele achtergrond. Zie tolkinfo.nl en sinds 2018 ook actiefouderschap.nl.

Dag van de Stem, 2016

Subsidies aan een intussen jaarlijks terugkerend evenement in Roermond, waarbij vele aspecten van de stem aan bod komen, met workshops en tal van professionals.

Ieder kind een eigen stem, 2015 – 2016

Aanvrager: Stichting Verhalis

Subsidie voor een documentaire over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Ervaringen logopedisten RESTART-studie geëvalueerd, 2015

Subsidie voor de Focus Groep Bijeenkomst waar logopedisten hun ervaringen met 2 stotterbehandelingen evalueerden.

Posterpresentaties Taalstaal-congres, 2015

Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis

Subsidie voor de posterpresentaties tijdens een congres waar wetenschappelijke bevindingen toegankelijk werden gemaakt voor degenen die werken met kinderen met ernstige taal- en spraakontwikkelingsstoornissen.

Nieuwe taaltest meet spontane taalproductie van kinderen, 2014

Aanvrager: Kino Jansonius e.a.

Subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe taaltest, de Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassingen (RTNA).

Logopedie Loont, 2014

Aanvrager: Mildred van Hamme e.a.

Bijdrage aan een (promotie)film over 9 logopedische stoornissen.

Stotters. Online sociaal platform voor mensen na stottertherapie, vanaf 14 jaar, 2013-2014

Aanvrager: Anne van Eupen e.a.

Subsidie aan een interactieve website als online nazorgplatform bij stotteren.

Hoofdstuk voor het boek “Status afasietherapie” met als onderwerp een gevalsbeschrijving van een driejarig meisje met verworven kinderafasie, 2014

Aanvrager: Marjolijn Priest

Subsidie voor het schrijven van een hoofdstuk in een boek.

Bijscholing voor logopedisten van de werkgroep logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA), 2011

Aanvrager: Judith Reijman Hinze

Subsidiëring van een na- en bijscholingsbijeenkomst in een conferentiecentrum.

Contact