Projecten

Enkele projecten die door het Damsté-Terpstra Fonds zijn gesteund.

Project: Voice Buddy, 2021

Aanvrager: Ilse Heus

Voice Buddy is een app voor logopedisten en hun stemcliënten, die wordt gebruikt als ondersteuning in de behandelingen van stemcliënten. De app helpt en motiveert stemcliënten bij het doen van hun dagelijkse oefeningen. Voice Buddy heeft een database vol materiaal, dat alle stemaspecten omvat. De oefeningen bestaan uit 26 video instructies waarmee de cliënt de oefengang nog eens uitgelegd krijgt en kan trainen. Ook is er audio om mee te oefenen en zijn er nieuw geschreven verhalen om de transfer mee te oefenen. Daarnaast kan de cliënt herinneringen instellen, bevat de app algemene informatie over stem, adem en houding  en heeft de app een prijzenkast, waarmee de cliënt zijn voortgang kan zien. Zie ook www.voicebuddy.nl

Project: Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19, 2021

Aanvragers: Martine van der Meulen en Hanneke Bax

Logopedisten in de eerste lijn zien regelmatig post-COVID-19-patiënten met aanhoudende adem-, slik-, stem-, hoest- en keelklachten. In de beroepsgroep bestaat een dringende behoefte om actuele kennis en ervaringen met betrekking tot de zorg bij post-COVID-19 uit te wisselen.

Dit project heeft tot doel te inventariseren en organiseren wat er nodig is om te komen tot een Handreiking Logopedie bij COVID-19, en zal resulteren in een eerste versie van de handreiking, alsmede de informatie die nodig is om deze verder te brengen. De handreiking ontsluit en deelt de ervaringen met logopedie bij COVID-19 patiënten. Daar waar het al lopende COVID paramedisch onderzoek zich richt op het identificeren van best practices op wetenschappelijke gronden, gaat het in dit project om het delen van actuele ervaringen.

Dit project zal bijdragen aan de best mogelijke zorg die logopedisten voor dit moment kunnen leveren aan deze doelgroep en daarmee aan een zo voorspoedig mogelijk herstel van de desbetreffende patiënten.

Project: Met Taal Vooraan: train-de-trainer, 2020

Aanvragers: Karin Neijenhuis, Gaby van de Venne

Het ontwikkelen van professioneel filmmateriaal kost tijd en geld, maar levert waardevolle leermomenten op. Dankzij het Damsté Terpstra Fonds bevat de training ‘Met Taal Vooraan’ een serie leerzame filmfragmenten waarin interactie-uitlokkende en taaluitbreidende strategieën, alsmede interactiebelemmerend gedrag helder gedemonstreerd worden.

In het project ‘Met Taal Vooraan’ werken Hogeschool Rotterdam en Zorggroep Logopedisten Rotterdam samen aan optimale taalstimulering van peuters. Hierbij begeleidt een logopedist pedagogisch medewerkers op de werkvloer. Onderdeel van de in 2020 ontwikkelde train-de-trainer cursus voor logopedisten zijn professionele instructievideo’s waarin taalstimuleringsstrategieën worden getoond in realistische situaties. Hiervoor zijn drie volwassen acteurs (logopedisten) en vijf peuters gefilmd door een professionele filmmaker.

Project: Het  Taalmonster van Kaat, 2020

Aanvragers: Esther van Niel, Janneke Ipenburg

Het Taalmonster van Kaat is een prentenboek over een kind met TOS, bedoeld  voor kinderen met TOS en hun omgeving. Kaat heeft TOS, maar weet dat nog niet. Ze denkt dat er een rommelig monster in haar hoofd woont. In het boek wordt in alledaagse (herkenbare) situaties beschreven hoe Kaat last heeft van het monster. Gelukkig vindt Kaat hulp bij de logopedist, die haar en de omgeving leert het monster te temmen. Het doel van het boek is allereerst om het gesprek met het kind over de symptomen en gevolgen van zijn TOS aan te gaan. Ten tweede streven de auteurs naar meer (h)erkenning van TOS in de brede sociale omgeving van het kind.

Project:  Taaldiagnostiek bij kinderen 2020

Aanvrager: Janneke de Waal-Bogers

Kinderen met taalproblemen hebben recht op goede diagnostiek, want dat is de basis voor goede behandeling en begeleiding. In dit boek wordt het complexe proces van deze diagnostiek beschreven. Dit wordt gedaan vanuit het theoretisch kader over logopedische diagnostiek en het interpreteren van testgegevens bij het gebruik van de CELF-5-NL. Ook worden complexere situaties besproken: multidisciplinaire diagnostiek en diagnostiek bij meertalige kinderen. Ten slotte wordt de stap gezet naar  het opstellen van behandeldoelen en wordt de relatie gelegd met onderwijs en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen.

In ‘Taaldiagnostiek bij kinderen’ wordt de vertaalslag van theorie naar praktijk gemaakt aan de hand van casuïstiek. Het proces van diagnostiek bij kinderen met problemen in de taalontwikkeling wordt beschreven. Het boek is wordt aanbevolen voor de logopedische praktijk en opleidingen, alsook voor linguïsten en spraak-taalpathologen, werkzaam in de logopedische praktijk.

Project: Ontspanning, Houding en Adem, 2020

Aanvrager: Henriëtte Kuiper

Met dit boek leren studenten logopedie zelf hun houding, adem, stem, articulatie en taal goed gebruiken. De oefeningen zijn toegankelijk beschreven. Studenten kunnen zich inlezen in het eerste deel. Het ontstaan van dit gedachtegoed en de pioniers komen uitgebreid aan bod.
Met het tweede deel kunnen zij praktisch oefenen. Alleen met de audio-opnames, twee aan twee in de opleiding en ook zelfstandig kunnen zij elkaar de oefeningen geven, zodat ze later als therapeut met een cliënt met stem-, adem- of houdingproblemen deze oefeningen goed kunnen gebruiken.
Op de bijbehorende website is ook een docentenhandleiding toegevoegd.

Het boek wordt aanbevolen voor (opleidingen van) logopedisten, fysiotherapeuten, musici, sporters en voor hun leerlingen. Ieder mens die spanning voelt kan met dit boek zelfstandig oefenen.

 

Project:  Kidzplanner, 2020

Aanvrager: Iris Levi

De Kidzplanner is een instrument om meer structuur te krijgen in het dagritme van een kind. Door de verschillende activiteiten te benoemen wordt er onder andere gewerkt aan de woordenschat, zinsvorming en taalbegrip. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen is er gekozen voor emotieplaatjes die bij de pictogrammen geplaatst kunnen worden. Op een speelse manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de basisgevoelens geeft jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk emotioneel leven. Elke activiteit wordt immers met een innerlijk gevoel uitgevoerd.

Project: ICS-Digitaal, 2019

Aanvrager: Anniek van Doornik

Met de ICS-Digitaal kunnen logopedisten en ouders de Schaal voor verstaanbaarheid in context (ICS-NL) digitaal invullen. Met de ICS wordt beoordeeld hoe goed het kind in verschillende spreeksituaties wordt verstaan. De logopedist kan deze schaal gebruiken om de participatie van het kind in het dagelijks leven te beschrijven. In de ICS-Digitaal wordt de uitkomst automatisch berekend en er kan een pdf met de uitslag van de vragenlijst worden gedownload voor het administratiesysteem van de logopedist. Ouders k ijgen een advies om indien nodig een logopedist te raadplegen. Er wordt gewerkt aan een normering voor het Nederlands; zodra deze beschikbaar is wordt de normering verwerkt in de ICS-Digitaal. ICS-Digitaal is geschikt voor internationaal gebruik: er kunnen andere talen dan het Nederlands in worden opgenomen.

Project: Dag van de Grammatica, 2019

Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis

Op 16 maart 2019 organiseerden Trudi de Koning, Gerti Rijpma, Emma Klaassen, Rob Zwitserlood en Margo Zwitserlood-Nijenhuis de tweede Dag van de Grammatica in de OBA te Amsterdam (www.dagvandegrammatica.nl). Het Damsté-Terpstra Fonds bood ons financiële garantstelling toen het aantal aanmeldingen, 5 weken voorafgaand aan het congres, onvoldoende bleek om de kosten te kunnen dekken. Het was spannend of de dag door kon gaan. We hebben ons enorm gesteund gevoeld te weten dat het bestuur van het fonds ons zou helpen, mochten we financieel verlies lijden. Gelukkig waren er uiteindelijk voldoende deelnemers en hebben we geen beroep meer gedaan op de garantstelling. Heel hartelijk dank voor de ondersteuning!

Project: Congres Logopedisten met Lef, 2019

Aanvrager: Scream Academy

Op zaterdag 26 januari 2019 organiseerde Scream Academy haar eerste praktische congres voor logopedisten in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Dit congres was dé ontmoetingsplaats voor logopedisten die met praktische kennis en vaardigheden naar huis wilden gaan na een congresdag. Er waren onderwerpen voor logopedisten uit alle werkvelden. Onderwerpen die ook van de logopedist vroegen om verder te kijken dan het gebruikelijke; niet alleen vakinhoudelijk maar ook gericht op de attitude van de logopedist.

Project: Vormgeving van de Nederlandstalige vragenlijst voor kwaliteit van leven bij afasie (SAQOL-39NLg), 2018

Aanvragers: dr. Lizet van Ewijk en Nicole ter Wal, MA

De SAQOL-39NLg is een instrument voor het beoordelen van kwaliteit van leven bij mensen die een beroerte hebben gehad en al dan niet afasie hebben. Het instrument, inclusief handleiding, was inhoudelijk volledig, maar miste professionele uitstraling, normtabellen waren onvoldoende overzichtelijk en ondersteunend materiaal ontbrak. Illustrator Janneke Ipenburg heeft de SAQOL-39NLg professioneel vormgegeven, zodat het instrument de uitstraling heeft die past bij een goed genormeerd en gevalideerd instrument. Het is nu een voor de patiënt en clinicus gebruiksvriendelijker instrument, én het blijft gratis beschikbaar voor logopedisten en andere professionals werkzaam met CVA getroffenen (met en zonder afasie).

 

Een indruk van een aantal eerdere projecten:

In 2018 was het wereldcongres IFA (International Fluency Association) in Japan. Omdat het DTFonds het belangrijk vindt dat logopedisten internationale congressen bijwonen en er presentaties verzorgen, ontvingen deelnemers een tegemoetkoming in de kosten.

En in 2017 kregen deelnemers aan de PEVOC in Gent, om dezelfde reden een financiële bijdrage voor hun aanwezigheid bij dit Europese stemcongres.

Project: Hemze, 2017
Aanvrager: Kim van Leeuwen (LEVAKI)
Subsidie aan een memoryspel en een handboek, met als doel het oefenen van voornaamwoorden; het spel kan ook ingezet worden om de zinsbouw te stimuleren.

Project: TOLK  voor taalontwikkeling & taaltherapie!, (2008-2011) – 2016
Aanvrager: KLIK-Onderwijsondersteuning
Subsidies aan preventieve programma’s voor taalontwikkeling, vooral gericht op ouders van kinderen met een multiculturele achtergrond. Zie tolkinfo.nl en sinds 2018 ook actiefouderschap.nl.

Project: Dag van de Stem, 2016
Subsidies aan een intussen jaarlijks terugkerend evenement in Roermond, waarbij vele aspecten van de stem aan bod komen, met workshops en tal van professionals.

Project: Ieder kind een eigen stem, 2015-2016
Aanvrager: Stichting Verhalis
Subsidie voor een documentaire over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Project: Ervaringen logopedisten RESTART-studie geëvalueerd, 2015
Subsidie voor de Focus Groep Bijeenkomst waar logopedisten hun ervaringen met 2 stotterbehandelingen evalueerden.

Project:  Posterpresentaties Taalstaal-congres, 2015
Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis
Subsidie voor de posterpresentaties tijdens een congres waar wetenschappelijke bevindingen toegankelijk werden gemaakt voor degenen die werken met kinderen met ernstige taal- en spraakontwikkelingsstoornissen.

Project: Nieuwe taaltest meet spontane taalproductie van kinderen,  2014
Aanvrager: Kino Jansonius e.a.
Subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe taaltest, de Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassingen (RTNA).

Project: Logopedie Loont , 2014
Aanvrager: Mildred van Hamme e.a.
Bijdrage aan een (promotie)film over 9 logopedische stoornissen.

Project: Stotters. Online sociaal platform voor mensen na stottertherapie, vanaf 14 jaar, 2013-2014
Aanvrager: Anne van Eupen e.a.
Subsidie aan een interactieve website als online nazorgplatform bij stotteren.

Project: Hoofdstuk voor het boek “Status afasietherapie” met als onderwerp een gevalsbeschrijving van een driejarig meisje met verworven kinderafasie, 2014
Aanvrager: Marjolijn Priest
Subsidie voor het schrijven van een hoofdstuk in een boek.

Project: Bijscholing voor logopedisten van de werkgroep logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA), 2011
Aanvrager: Judith Reijman Hinze
Subsidiëring van een na- en bijscholingsbijeenkomst in een conferentiecentrum.