Projecten

Enkele projecten die door het Damsté-Terpstra Fonds zijn gesteund.

Project: SponTaal, 2021

Aanvrager: Rob Zwitserlood

In het SIA RAAK-mkb project ZINnig: Innovatie van taaltherapie voor kinderen met complexe taalproblemen is samen met onderzoekers van Lectoraat logopedie: Participatie door Communicatie en mkb-logopedisten een webapplicatie gemaakt om logopedisten te helpen bij het uitvoeren van spontane taalanalyse bij kinderen met TOS. De webapplicatie leidt logopedisten per uiting door de analyse van de grammaticale complexiteit en grammaticale fouten naar een overzichtspagina waar de logopedist behandeldoelen kan selecteren. De applicatie heeft daarnaast een wikifunctie waar de logopedist extra informatie kan krijgen over grammaticale onderwerpen en de relatie met TOS. De webapplicatie https://spontaal.nl/ is vrij toegankelijk voor logopedisten en studenten logopedie.

Project: Voice Buddy, 2021

Aanvrager: Ilse Heus

Voice Buddy is een app voor logopedisten en hun stemcliënten, die wordt gebruikt als ondersteuning in de behandelingen van stemcliënten. De app helpt en motiveert stemcliënten bij het doen van hun dagelijkse oefeningen. Voice Buddy heeft een database vol materiaal, dat alle stemaspecten omvat. De oefeningen bestaan uit 26 video instructies waarmee de cliënt de oefengang nog eens uitgelegd krijgt en kan trainen. Ook is er audio om mee te oefenen en zijn er nieuw geschreven verhalen om de transfer mee te oefenen. Daarnaast kan de cliënt herinneringen instellen, bevat de app algemene informatie over stem, adem en houding  en heeft de app een prijzenkast, waarmee de cliënt zijn voortgang kan zien. Zie ook www.voicebuddy.nl

Project: Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19, 2021

Aanvragers: Martine van der Meulen en Hanneke Bax

Logopedisten in de eerste lijn zien regelmatig post-COVID-19-patiënten met aanhoudende adem-, slik-, stem-, hoest- en keelklachten. In de beroepsgroep bestaat een dringende behoefte om actuele kennis en ervaringen met betrekking tot de zorg bij post-COVID-19 uit te wisselen.

Dit project heeft tot doel te inventariseren en organiseren wat er nodig is om te komen tot een Handreiking Logopedie bij COVID-19, en zal resulteren in een eerste versie van de handreiking, alsmede de informatie die nodig is om deze verder te brengen. De handreiking ontsluit en deelt de ervaringen met logopedie bij COVID-19 patiënten. Daar waar het al lopende COVID paramedisch onderzoek zich richt op het identificeren van best practices op wetenschappelijke gronden, gaat het in dit project om het delen van actuele ervaringen.

Dit project zal bijdragen aan de best mogelijke zorg die logopedisten voor dit moment kunnen leveren aan deze doelgroep en daarmee aan een zo voorspoedig mogelijk herstel van de desbetreffende patiënten.

Project: Met Taal Vooraan: train-de-trainer, 2020

Aanvragers: Karin Neijenhuis, Gaby van de Venne

Het ontwikkelen van professioneel filmmateriaal kost tijd en geld, maar levert waardevolle leermomenten op. Dankzij het Damsté Terpstra Fonds bevat de training ‘Met Taal Vooraan’ een serie leerzame filmfragmenten waarin interactie-uitlokkende en taaluitbreidende strategieën, alsmede interactiebelemmerend gedrag helder gedemonstreerd worden.

In het project ‘Met Taal Vooraan’ werken Hogeschool Rotterdam en Zorggroep Logopedisten Rotterdam samen aan optimale taalstimulering van peuters. Hierbij begeleidt een logopedist pedagogisch medewerkers op de werkvloer. Onderdeel van de in 2020 ontwikkelde train-de-trainer cursus voor logopedisten zijn professionele instructievideo’s waarin taalstimuleringsstrategieën worden getoond in realistische situaties. Hiervoor zijn drie volwassen acteurs (logopedisten) en vijf peuters gefilmd door een professionele filmmaker.

Project: Het  Taalmonster van Kaat, 2020

Aanvragers: Esther van Niel, Janneke Ipenburg

Het Taalmonster van Kaat is een prentenboek over een kind met TOS, bedoeld  voor kinderen met TOS en hun omgeving. Kaat heeft TOS, maar weet dat nog niet. Ze denkt dat er een rommelig monster in haar hoofd woont. In het boek wordt in alledaagse (herkenbare) situaties beschreven hoe Kaat last heeft van het monster. Gelukkig vindt Kaat hulp bij de logopedist, die haar en de omgeving leert het monster te temmen. Het doel van het boek is allereerst om het gesprek met het kind over de symptomen en gevolgen van zijn TOS aan te gaan. Ten tweede streven de auteurs naar meer (h)erkenning van TOS in de brede sociale omgeving van het kind.

Project:  Taaldiagnostiek bij kinderen 2020

Aanvrager: Janneke de Waal-Bogers

Kinderen met taalproblemen hebben recht op goede diagnostiek, want dat is de basis voor goede behandeling en begeleiding. In dit boek wordt het complexe proces van deze diagnostiek beschreven. Dit wordt gedaan vanuit het theoretisch kader over logopedische diagnostiek en het interpreteren van testgegevens bij het gebruik van de CELF-5-NL. Ook worden complexere situaties besproken: multidisciplinaire diagnostiek en diagnostiek bij meertalige kinderen. Ten slotte wordt de stap gezet naar  het opstellen van behandeldoelen en wordt de relatie gelegd met onderwijs en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen.

In ‘Taaldiagnostiek bij kinderen’ wordt de vertaalslag van theorie naar praktijk gemaakt aan de hand van casuïstiek. Het proces van diagnostiek bij kinderen met problemen in de taalontwikkeling wordt beschreven. Het boek is wordt aanbevolen voor de logopedische praktijk en opleidingen, alsook voor linguïsten en spraak-taalpathologen, werkzaam in de logopedische praktijk.

Project: Ontspanning, Houding en Adem, 2020

Aanvrager: Henriëtte Kuiper

Met dit boek leren studenten logopedie zelf hun houding, adem, stem, articulatie en taal goed gebruiken. De oefeningen zijn toegankelijk beschreven. Studenten kunnen zich inlezen in het eerste deel. Het ontstaan van dit gedachtegoed en de pioniers komen uitgebreid aan bod.
Met het tweede deel kunnen zij praktisch oefenen. Alleen met de audio-opnames, twee aan twee in de opleiding en ook zelfstandig kunnen zij elkaar de oefeningen geven, zodat ze later als therapeut met een cliënt met stem-, adem- of houdingproblemen deze oefeningen goed kunnen gebruiken.
Op de bijbehorende website is ook een docentenhandleiding toegevoegd.

Het boek wordt aanbevolen voor (opleidingen van) logopedisten, fysiotherapeuten, musici, sporters en voor hun leerlingen. Ieder mens die spanning voelt kan met dit boek zelfstandig oefenen.

Een ander boek van Kuiper is Methodisch handelen in de logopedie, 2021.
Deze vijfde druk heeft Michelle Lacroix als mede-auteur. Het boek is herzien en geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk; daaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’, afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. Beroepsrollen van het recente Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland en de richtlijn Logopedische Dossiervorming komen aan de orde, evenals aandacht voor het handelen in termen  van ICF en ICF-CY. Het is primair een studieboek voor studenten Logopedie, maar ook docenten en Kwaliteitskringen Logopedie gebruiken dit boek.

Project:  Kidzplanner, 2020

Aanvrager: Iris Levi

De Kidzplanner is een instrument om meer structuur te krijgen in het dagritme van een kind. Door de verschillende activiteiten te benoemen wordt er onder andere gewerkt aan de woordenschat, zinsvorming en taalbegrip. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen is er gekozen voor emotieplaatjes die bij de pictogrammen geplaatst kunnen worden. Op een speelse manier leren kinderen gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de basisgevoelens geeft jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk emotioneel leven. Elke activiteit wordt immers met een innerlijk gevoel uitgevoerd.

 

Een indruk van een aantal eerdere projecten:

Project: ICS-Digitaal, 2019
Aanvrager: Anniek van Doornik
Hiermee kan de Schaal voor verstaanbaarheid in context (ICS-NL) digitaal ingevuld worden; de uitkomst wordt automatisch berekend en er komt een advies uit om eventueel een logopedist te raadplegen.

Project: Dag van de  Grammatica, 2019
Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis
Financiële garantstelling door DTF waar uiteindelijk geen gebruik van gemaakt hoefde te worden.

Project: Vormgeving van de Nederlandse vragenlijst voor kwaliteit van leven bij afasie (SAQOL-39NLg), 2018
Aanvragers: Lizet van Ewijk en Nicole ter Wal
Subsidie gegeven voor het professioneel vormgeven van een vragenlijst, waardoor het voor patiënt en clinicus gebruiksvriendelijker is. Het instrument blijft gratis beschikbaar.

In 2018 was het wereldcongres IFA (International Fluency Association) in Japan. Omdat het DTFonds het belangrijk vindt dat logopedisten internationale congressen bijwonen en er presentaties verzorgen, ontvingen deelnemers een tegemoetkoming in de kosten.

En in 2017 kregen deelnemers aan de PEVOC in Gent, om dezelfde reden een financiële bijdrage voor hun aanwezigheid bij dit Europese stemcongres.

Project: Hemze, 2017
Aanvrager: Kim van Leeuwen (LEVAKI)
Subsidie aan een memoryspel en een handboek, met als doel het oefenen van voornaamwoorden; het spel kan ook ingezet worden om de zinsbouw te stimuleren.

Project: TOLK  voor taalontwikkeling & taaltherapie!, (2008-2011) – 2016
Aanvrager: KLIK-Onderwijsondersteuning
Subsidies aan preventieve programma’s voor taalontwikkeling, vooral gericht op ouders van kinderen met een multiculturele achtergrond. Zie tolkinfo.nl en sinds 2018 ook actiefouderschap.nl.

Project: Dag van de Stem, 2016
Subsidies aan een intussen jaarlijks terugkerend evenement in Roermond, waarbij vele aspecten van de stem aan bod komen, met workshops en tal van professionals.

Project: Ieder kind een eigen stem, 2015-2016
Aanvrager: Stichting Verhalis
Subsidie voor een documentaire over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Project: Ervaringen logopedisten RESTART-studie geëvalueerd, 2015
Subsidie voor de Focus Groep Bijeenkomst waar logopedisten hun ervaringen met 2 stotterbehandelingen evalueerden.

Project:  Posterpresentaties Taalstaal-congres, 2015
Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis
Subsidie voor de posterpresentaties tijdens een congres waar wetenschappelijke bevindingen toegankelijk werden gemaakt voor degenen die werken met kinderen met ernstige taal- en spraakontwikkelingsstoornissen.

Project: Nieuwe taaltest meet spontane taalproductie van kinderen,  2014
Aanvrager: Kino Jansonius e.a.
Subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe taaltest, de Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassingen (RTNA).

Project: Logopedie Loont , 2014
Aanvrager: Mildred van Hamme e.a.
Bijdrage aan een (promotie)film over 9 logopedische stoornissen.

Project: Stotters. Online sociaal platform voor mensen na stottertherapie, vanaf 14 jaar, 2013-2014
Aanvrager: Anne van Eupen e.a.
Subsidie aan een interactieve website als online nazorgplatform bij stotteren.

Project: Hoofdstuk voor het boek “Status afasietherapie” met als onderwerp een gevalsbeschrijving van een driejarig meisje met verworven kinderafasie, 2014
Aanvrager: Marjolijn Priest
Subsidie voor het schrijven van een hoofdstuk in een boek.

Project: Bijscholing voor logopedisten van de werkgroep logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA), 2011
Aanvrager: Judith Reijman Hinze
Subsidiëring van een na- en bijscholingsbijeenkomst in een conferentiecentrum.