Over ons

Oprichting Damsté-Terpstra Fonds

Het Fonds is een initiatief van het echtpaar Helbert Damsté en Tiete Damsté-Terpstra. Hun lange loopbaan stond in het teken van vernieuwing: vanaf 1959 namen zij het voortouw om ontwikkelingen te stimuleren binnen het onderzoek en de behandeling van mensen die stotteren, patiënten met stemproblemen, kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met spraakproblemen veroorzaakt door schisis-problematiek of door afwijkend mondgedrag

In 2002 richtten zij het Damsté-Terpstra Fonds op om het logopedische werkveld te ondersteunen. Zij stelden via het Fonds gelden beschikbaar voor projecten die de kwaliteit van de logopedische praktijk en de preventieve zorg ondersteunen. Beiden zijn inmiddels overleden, maar het huidige bestuur gaat door in de lijn die Helbert Damsté en Tiete Damsté-Terpstra hebben ingezet.

 

Over de oprichters Helbert & Tiete

Pieter Helbert Damsté (30 januari 1925 – 3 februari 2017) en Tiete Damsté-Terpstra (1 juli 1924-26 mei 2020) hebben zeer veel betekend voor de foniatrie en de logopedie. Zij waren beiden erelid van de NVLF.
Helbert Damsté werd geboren in Bandung (Indonesië) waar hij de eerste jaren van zijn leven doorbracht. Zijn proefschrift beschrijft de revalidatie na laryngectomie (Oesophageal Speech after Laryngectomy, Groningen, 1958). Tiete Terpstra werd geboren in Grouw. Na de oorlog ging zij in Amsterdam logopedie studeren. Als therapeut behandelde zij veel laryngectomiepatiënten en zo leerde zij haar man Helbert Damsté kennen. Samen met logopediste Annie Moolenaar-Bijl zetten zij de eerste stappen voor het aanleren van slokdarmspraak voor gelaryngectomeerden.
Het echtpaar Damsté maakte veel studiereizen. Tijdens deze reizen boden ze cursussen aan in slokdarmspraak voor gelaryngectomeerden en leerden zij zelf in het buitenland ook andere methodieken en wijzen van behandelen kennen voor diverse logopedische stoornissen. Met deze kennis kwamen zij terug in Nederland. Onder leiding van Helbert Damsté werd de afdeling Foniatrie van het AZU (nu het Academisch Medisch Centrum Utrecht) een kenniscentrum op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en medische en gedragstherapeutische behandeling van diverse stem- en spraakstoornissen. Hij schreef vele wetenschappelijke artikelen en boeken.
In 1967 werd Helbert Damsté in deeltijd hoogleraar bij de Katholieke Universiteit in Leuven, waaraan hij tot zijn emeritaat in 1987 verbonden bleef. In 1980 werd hij gewoon hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.
In 1970 werd in Utrecht als eerste de deeltijdopleiding Logopedie in een dagopleiding omgezet en Tiete werd daarvan directeur. Zij gaf daar zelf les in diverse stemmethoden. Ze had een open oog voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en startte met het organiseren en geven van nascholingscursussen stemtherapie voor logopedisten. Als docent werkte zij daarnaast bij de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en bij de afdeling Taalexpressie van de Universiteit Utrecht. In 1984 stopte Tiete als docent aan de opleiding Logopedie, maar ze bleef actief in de NVLF binnen het College van Toezicht op de naleving van de beroepsethiek. Zo bleven zij betrokken bij het logopedisch werkveld.

Jarenlang hebben Helbert en Tiete voor veel logopedisten iets mogen betekenen, niet alleen door overdracht van hun kennis en vaardigheden, maar ook in de vorm van subsidiegelden. Hiervoor richtten zij in 2002 de Stichting Damsté-Terpstra Fonds op. Via het Fonds stelden zij gelden beschikbaar voor projecten die de kwaliteit van de logopedische praktijk en de preventieve zorg ondersteunen. Ook werd met hun steun het Stemplatform opgericht en ontstond de Damsté-groep voor stottertherapie.

 

Het Stemplatform

Het Stemplatform is een initiatief van stemprofessionals van 3 disciplines die zich bezighouden met de menselijke stem: KNO, logopedie en zangpedagogiek. De initiatieven van het Stemplatform worden ondersteund met subsidie van het Damsté-Terpstra Fonds. Het is een eer hun naam te mogen verbinden aan het platform.

Via het Stemplatform weten stemzorgprofessionals elkaar makkelijk te vinden. Nieuws wordt gedeeld, er is een agenda met cursussen en nascholing op stemgebied en 4 keer per jaar wordt een online nieuwsbrief gepubliceerd. Voor patiënten is betrouwbare en heldere informatie over stem te vinden. Tevens kunnen zij via een interactieve kaart een stemprofessional vinden in hun regio.

Bestuur

Het Fonds is in 2002 gesticht door Helbert Damsté en Tiete Damsté-Terpstra. Samen met andere oud-docenten van de Opleiding Logopedie te Utrecht, zaten in het eerste bestuur. Het bestuur beoordeelt de subsidieaanvragen en beheert het vermogen. Het (onbezoldigde) bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Mevrouw E.S. Dokter-van Soest

Voorzitter & Penningmeester

Mevrouw E. van Niel

Secretaris

Mevrouw S. Furler

Lid

Mevrouw A.J.T. de Vries-van de Lustgraaf

Lid

Mevrouw L. Zoontjens

Lid

Mevrouw Y. Brookman

Lid

Contact