Jaarverslag 2023

Het bestuur van het Damsté Terpstra Fonds (DTF) brengt u middels dit jaarverslag graag op de hoogte van de werkzaamheden in 2023.  

Bestuurssamenstelling en kascommissie 

Het bestuur heeft afscheid genomen van mevr. H. Vliegen en is doorgegaan met 5 leden. In mei 2023 heeft mevr. S. Furler het secretariaat overgedragen aan mevr. E. van Niel. In maart 2023 heeft dhr. B.A. de Beijer de controle van de kas gedaan en daarbij een aantal waardevolle adviezen gegeven, welke zijn opgenomen in de werkwijze van de penningmeester en secretaris.  

De bestuurssamenstelling is als volgt: 

Dhr. M. Pertijs – voorzitter 

Mevr. E.S. Dokter- van Soest – penningmeester 

Mevr. E. van Niel – secretaris 

Mevr. S. Furler – lid 

Mevr. A.J.T. de Vries- van de Lustgraaf – lid 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd. Eén vergadering was gericht op evaluatie en herijking van het jaarplan. Het bestuur heeft geconcludeerd dat het Fonds afgelopen jaar zichtbaarder is geweest. Dit is te zien aan frequenter bezoek van de website van het DTF en een groter aantal aanvragen ten opzichte van het jaar ervoor. Het bestuur heeft de wens om de samenwerking met de NVLF voort te zetten en via de kanalen van de NVLF de bekendheid te vergroten. Verder wordt gewerkt aan een nieuwe website, en streeft het fonds naar zichtbaarheid op Sociale Media. Ook denkt het bestuur na over de mogelijkheid om met een vrije vorm een subsidieaanvraag te doen, en wil het beter etaleren dat ook vergoeding voor studiereizen binnen de doelstelling van het DTF valt.  

De bestuursleden en het kascommissielid kregen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.  

Projecten 

Langlopende projecten 

Het DTF heeft zoals voorgaande jaren het Stemplatform financieel ondersteund conform het jaarplan en naar advies van de stuurgroep. Het DTF is blij met de ontwikkeling die het stemplatform de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en steunt de wens van het stemplatform om stappen te zetten naar financiële zelfstandigheid. 

Het bestuur heeft kennisgenomen van de status van twee projecten die in 2023 werden uitgevoerd, maar nog niet zijn afgerond: 

  • Ontwikkeling Screeningsinstrument Stotteren
  • Ontwikkeling Voice Focus applicatie

 Afgeronde projecten 

Het project Taaltherapie voor kinderen met het 22q11 deletiesyndroom (gestart eind 2020) heeft na afronding subsidie ontvangen. Ook het project LITMUS-NL (gestart najaar 2022) werd afgerond en uitgekeerd. Daarnaast droeg het DTF bij aan een studiereis ten gunste van de ontwikkeling van de Dream.Speak.Live stotterkampen, en ondersteunden we deelnemers van de Damstégroepen voor wie het onmogelijk was de eigen bijdrage te betalen. Samenvattingen van deze projecten zijn te vinden op onze website. 

Nieuwe aanvragen 

Het DTF kreeg 12 nieuwe aanvragen in 2023. Toekenning van financiële ondersteuning gebeurde bij 7 aanvragen: 

  • Project Letterweg
  • Project IZS trainingen
  • Project Ouderbijdrage Damstégroep
  • Project Toolbox Complete
  • Project Studiereis Dream.Speak.Live
  • Project Ouderbijdrage Dream.Speak.Live
  • Project ARTfS workshop Erasmus MC

Vier aanvragen heeft het bestuur afgewezen. Reden voor afwijzing is meestal dat het project niet  aansluit bij de doelstelling van het DTF (het project draagt onvoldoende bij aan de praktische en preventieve logopedie in Nederland) dan wel niet voldoende onderbouwd zijn.

Van het laatste project heeft het bestuur extra informatie opgevraagd en is de beslissing uitgesteld tot 2024 

Financiële status 

Het DTF ontvangt geen gelden van derden. De projecten worden gefinancierd vanuit bestaande middelen. In totaal werd in 2023 een bedrag van € 44.283,- aan ondersteuning uitgekeerd. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jaarverslag 2022

Het Fonds beleefde dit jaar zijn twintigjarig bestaan en maakte tevens een bestuurswisseling door. Twee zeer gewaardeerde bestuursleden die zich respectievelijk twintig en veertien jaar voor het Fonds hebben ingezet, namen afscheid en in hun plaats traden drie nieuwe leden aan. Deze wisseling en het lustrum zijn op passende wijze gevierd.

In het kader van het lustrum zijn twee belangrijke aandachtsgebieden van het echtpaar Damsté nadrukkelijk aan bod gekomen in de vorm van bijdragen aan een (zomer)kamp voor kinderen die stotteren en subsidies voor deelname aan een internationaal stemcongres.

Het aantreden van nieuwe bestuursleden is aanleiding geweest om de toekomstvisie aan te scherpen. In meerdere brainstormsessies heeft het bestuur kennis en ervaring gedeeld over het gedachtegoed van het echtpaar Damsté en vooral hoe dit in de toekomst kan worden geconcretiseerd. Het Fonds blijft zich richten op praktische en preventieve logopedie en wil graag zijn bekendheid binnen Nederland vergroten. Eén van de activiteiten die daaruit volgen is dat er kennis wordt uitgewisseld met de NVLF, o.a. voor beleid rond het ontwikkelen van apps, om zo te borgen dat subsidies op de juiste wijze besteed worden en in de hoop dat andere aanvragers daarvan voordeel ondervinden.

Langjarige projecten
De speerpuntprojecten ‘Stemplatform Damsté-Terpstra’ en de ‘Damstégroep’ voor mensen die stotteren, zijn verder ontwikkeld en zullen ook in 2023 worden voortgezet. Het Stemplatform heeft nieuwsbrieven rondgestuurd waarop veel enthousiaste reacties zijn ontvangen. Wij danken het bestuur van het Stemplatform voor hun inzet en professionele aanpak het afgelopen jaar.

Projecten 2022
Er zijn zeven nieuwe subsidieaanvragen binnengekomen en twee eerder ingediende aanvragen waarover de besluitvorming was aangehouden, zijn opnieuw in behandeling genomen. Zes aanvragen konden worden gehonoreerd, over één aanvraag is aanvullende informatie opgevraagd en twee aanvragen zijn afgewezen.

Afgeronde projecten
Drie projecten die in dit verslagjaar zijn gestart konden al worden afgerond en uitbetaald. Daarnaast werden vijf projecten waarvoor in eerdere jaren subsidie werd toegezegd, succesvol beëindigd. Financieel betekent dit dat een bedrag van € 58.907 aan subsidies is uitgegeven.

Bestuurssamenstelling
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. E.S. Dokter-van Soest, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid;
Mevrouw H.J.M. Vliegen, lid;
Mevrouw E. van Niel, M.A., lid

Het bestuur heeft in 2022 acht keer vergaderd. Per vergadering wordt aan de bestuursleden een vacatievergoeding uitgekeerd.

Jaarverslag 2021

Ook 2021 werd weer sterk beïnvloed door de Covid-19 pandemie. Bovendien was dit het eerste jaar waarin het bestuur verder moest zonder de oprichters van het Fonds. Er is veel tijd en energie besteed aan de vraag hoe de toekomst van het Fonds eruit moet komen te zien, het uitgangspunt ‘praktisch en preventief’ heeft daarbij niet ter discussie gestaan.

Na jarenlange intensieve bestuursactiviteiten (sinds 2002 resp. 2008) maakten mevrouw Kuiper en mevrouw Otten bekend dat zij in 2022 willen aftreden als bestuurslid. Er werden daarom al tijdens het verslagjaar opvolgers gezocht, waarbij is besloten om de bestuursleden met ingang van 2022 een (bescheiden) vacatiegeld toe te kennen. De verwachting is dat het Fonds nog wel vijf of zes jaar zal blijven bestaan, maar dit vooruitzicht zal van jaar tot jaar opnieuw worden beoordeeld.

Projecten 2021.
Er zijn elf subsidieaanvragen binnengekomen, waarvan er zeven konden worden gehonoreerd. Drie aanvragen zijn aangehouden tot een solide onderbouwing of aanvullende informatie zal worden aangeleverd, een vierde werd afgewezen omdat het project niet in overeenstemming was met de doelstelling van het Fonds.

Van de zeven projecten waarvoor een subsidie werd toegekend, konden er vier al tijdens dit jaar succesvol worden afgerond, de drie andere zullen waarschijnlijk in 2022 worden beëindigd.

Het bestuur was prettig verrast door een aanvraag die betrekking had op het logopedisch handelen tijdens de Covid-19 pandemie. Dit was een van de activiteiten waarbij logopedisten lieten zien adequaat op de actualiteit in te spelen.

Een geheel nieuw soort projecten waarvoor de laatste jaren subsidie wordt aangevraagd betreft het ontwikkelen van applicaties voor mobiele telefoons, waarbij opvalt dat de prijzen hiervoor sterk uiteenlopen, van € 6.000 tot vele malen dit bedrag. De producten die met subsidie tot stand worden gebracht, zullen nauwlettend worden geëvalueerd met het oog op beleidsontwikkeling voor mogelijke toekomstige aanvragen.

Langjarige projecten.
Het speerpuntproject ‘Stemplatform Damsté-Terpstra’, dat op initiatief van het Fonds is ontwikkeld, is met veel succes verder uitgebouwd. Het andere speerpuntproject, de Damstégroep voor mensen die stotteren, wordt met veel ambitie voortgezet, maar de groepen hebben dit jaar onder de beperkende coronamaatregelen te lijden gehad.

Hoewel de ervaringen met deze twee projecten positief zijn, heeft het bestuur besloten voorlopig geen nieuwe projecten te initiëren. Een belangrijke overweging hierbij is dat subsidieaanvragers van meet af aan zelf gemotiveerd zijn voor het uit te voeren project.

Studiereizen en congressen.
Het beleid van het echtpaar Damsté om buitenlands congresbezoek en studiereizen te stimuleren, is nog steeds van kracht. Het bestuur hoopt dat eerder door Covid gecancelde congressen in 2022 wel doorgang kunnen vinden en dat deelname hieraan door het Fonds kan worden gefaciliteerd.

Bestuur.
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2021 acht keer vergaderd, waarvan slechts één keer fysiek

Jaarverslag 2020

Het overlijden van mevrouw Tiete Damsté-Terpstra in mei heeft dit jaar somber gekleurd, evenals de Covid-19 pandemie. In verschillende (vak)tijdschriften is er een In Memoriam voor Tiete Damsté verschenen en op algemeen landelijk niveau gebeurde dat in De Volkskrant d.d. 23 juli 2020.
Door de beperkingen aan reizen en bijeenkomsten zijn congressen waarvoor deelname- en reiskosten waren toegezegd, niet doorgegaan en ook een aantal andere initiatieven zijn tijdelijk stilgelegd.
Wel hebben de beide speerpuntprojecten die op initiatief van het DTFonds zijn ontstaan, dit jaar een verdere ontwikkeling doorgemaakt: de Damstégroep en het Stemplatform Damsté-Terpstra. Het Stemplatform timmert hard aan de weg. Een groot aantal stemprofessionals is aan het platform verbonden en de samenwerking met de NVLF krijgt meer vorm en inhoud. Ook de Damstégroep boekte goede resultaten; er zijn meer groepen gepland en uitgevoerd dan voorheen en de PR en administratieve ondersteuning verlopen beter.

Projecten 2020.
Het aantal nieuwe subsidieaanvragen was acht en dat was iets minder dan in de drie laatste jaren, maar voor het eerst hoefde er tot genoegen van het bestuur geen enkele aanvraag te worden afgewezen en kon aan alle aanvragers een bedrag worden toegezegd. Twee van deze projecten werden al gedurende het jaar afgerond, de andere zes lopen in 2021 door.

Eerder toegekende projecten.
Er werden vier projecten uit eerdere jaren afgerond.

Schenking.
Evenals in 2019 ontving het Fonds in 2020 een belangrijke schenking uit een nalatenschap.

Bestuur.
Na het overlijden van mevrouw T. Damsté-Terpstra bestaat het bestuur uit de leden
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2020 twee keer fysiek vergaderd, naast online besprekingen en frequent email-overleg.

Jaarverslag 2019

Er is dit jaar veel aandacht besteed aan twee projecten die in 2017 zijn gestart en die ook nog in de komende jaren zullen doorlopen. Deze twee projecten zijn speerpunten geworden, te weten de Damsté-Groep, waarin een aantal gecertificeerde stottertherapeuten op basis van de nieuwste inzichten groepstherapie hebben opgezet en het Stemplatform Damsté-Terpstra. Dit is een platform waar de diverse disciplines die zich met stemtherapie bezighouden, hun kennis kunnen delen en waar mensen met vragen over stem(problemen) terecht kunnen. In het jaarverslag 2018 werd dit project nog aangeduid als Stemcentrum, maar de naam is aangepast omdat er intussen voor is gekozen de kennis rond het diagnosticeren en behandelen van stemstoornissen te bundelen in een online platform.

Een ander project waarmee in 2017 is begonnen, heeft geresulteerd in een artikel dat is aangeboden aan de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. Dit zal mogelijk in 2020 worden gepubliceerd.

Eerder toegekende projecten.
Over een project waarvoor sinds 2015 subsidie is gereserveerd, kwam bericht dat er door drukke werkzaamheden de komende twee jaar geen nieuwe ontwikkelingen te verwachten waren. De reservering voor dit project is daarom opgeheven. Daarentegen werd een project uit 2017 succesvol afgesloten met een presentatie tijdens een symposium in maart 2019.

Projecten 2019.
Er kwamen dit jaar elf subsidieaanvragen binnen, waarvan negen werden toegewezen. In twee gevallen werd de beslissing aangehouden. Uiteindelijk werden vier aanvragen later weer ingetrokken, drie omdat er geen subsidie nodig bleek en één omdat de aanvragers in de toekomst een aangepaste aanvraag willen indienen.

Van de zeven projecten waarvoor een bijdrage werd toegezegd zullen naar verwachting vijf in 2020 worden afgerond. De andere twee aanvragen hadden betrekking op evenementen die in 2019 hebben plaatsgevonden, waaronder een tegemoetkoming in de kosten van deelname aan de Pan-European Voice Conference (PEVoC) in Kopenhagen. Het Fonds vergoedde hier de inschrijfkosten aan zeven deelnemende Nederlandse logopedisten.

Voor één project werd geen subsidieaanvraag ingediend en dat betrof het uitbrengen van een boek. Hoewel het Fonds in principe alleen op een aanvraag reageert en geen subsidie verleent aan commerciële producten, waar ook boeken toe worden gerekend, werd hier een uitzondering gemaakt. Het betreffende boek is direct gericht op de logopedische praktijk, terwijl het onderwerp ten onrechte in de laatste jaren onderbelicht is gebleven. Om de waardering van het Fonds uit te drukken werd een Stimuleringsprijs in het leven geroepen. Deze prijs wordt geen jaarlijks terugkerende gebeurtenis, maar zal worden toegekend als het bestuur een bijzondere ontwikkeling of prestatie signaleert.

Het Fonds kreeg in 2019 weinig aanvragen van individuele logopedisten die hun projecten niet in loondienst uitvoeren. Deze aanvragen worden wel sterk toegejuicht.

Schenking.
Het Fonds ontving in 2019 een belangrijke schenking uit een nalatenschap.

Bestuur.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Het bestaat uit
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw T. Damsté-Terpstra, lid;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd, naast frequent overleg per e-mail.

Jaarverslag 2018

In 2018 hebben meer logopedisten dan voorgaande jaren het DTFonds weten te vinden en dit geldt ook voor een enkeling buiten het logopedisch vakgebied. Deze activiteiten hebben geresulteerd in twee adviesvragen die niet tot een projectaanvraag hebben geleid en in tien projecten waarvoor subsidie is aangevraagd. Daarnaast is dit jaar het beleid gecontinueerd om logopedisten te stimuleren deel te nemen aan internationale congressen, met name aan het wereldcongres Fluency in Japan. Acht deelnemers aan internationale congressen hebben een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Projecten 2018.
Van de tien subsidieaanvragen konden er vijf worden gehonoreerd en werden er twee aangehouden omdat er aanvullende informatie nodig was. In drie gevallen werd om verschillende redenen besloten geen subsidie toe te zeggen. Redenen om aanvragen af te wijzen waren bijvoorbeeld dat het project buiten de doelstelling van het DTFonds viel of dat het ging om het ontwikkelen van een commercieel product.
Het DTFonds verleent geen steun aan werkgevers en uitgevers en daarom wordt in principe het schrijven van een boek niet gesubsidieerd. De gevraagde bedragen worden jaarlijks aanzienlijk hoger, vooral voor projecten waarmee in feite een werkgever zou worden gesubsidieerd of die buiten de doelstelling van het DTFonds vallen. De omvang van de gevraagde subsidie heeft geen rol gespeeld bij de afwijzing van aanvragen. In voorkomende gevallen wordt een specifiek onderdeel van een project gesubsidieerd.

Eerder toegekende projecten.
Drie projecten die in 2017 zijn gestart en waarvoor subsidie was toegezegd, konden in 2018 worden afgerond. Ook een project uit 2014 werd succesvol afgesloten. Er blijft nog subsidie gereserveerd voor vijf projecten uit eerdere jaren, één daterend van 2015 en de overige van 2017.

Stemcentrum.
Een bijzonder project waarvoor in 2017 verkennend onderzoek werd gedaan, is het Damsté-Terpstra Stemcentrum, een centrum voor mensen met stemklachten. Dit project is door het DTFonds zelf geïnitieerd om de kennis rond het diagnosticeren en behandelen van stemstoornissen te centraliseren en te waarborgen. De vorderingen die in 2018 zijn geboekt zijn vertrouwenwekkend. Er is een ruimte gehuurd en in het voorjaar van 2019 zal de website functioneren. Ook kan dan de officiële opening van het centrum verwacht worden.

Gegevensbescherming.
Er is veel aandacht besteed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur ging ook in het verleden zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens zonder hier expliciet melding van te maken. Het privacybeleid van het DTFonds is verwoord op de eigen website onder het hoofdje Aanvraag Algemeen.

Bestuur.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Het bestaat uit
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw T. Damsté-Terpstra, lid;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd, naast frequent overleg per e-mail.

Contact