Jaarverslag 2022

Het Fonds beleefde dit jaar zijn twintigjarig bestaan en maakte tevens een bestuurswisseling door. Twee zeer gewaardeerde bestuursleden die zich respectievelijk twintig en veertien jaar voor het Fonds hebben ingezet, namen afscheid en in hun plaats traden drie nieuwe leden aan. Deze wisseling en het lustrum zijn op passende wijze gevierd. 

In het kader van het lustrum zijn twee belangrijke aandachtsgebieden van het echtpaar Damsté nadrukkelijk aan bod gekomen in de vorm van bijdragen aan een (zomer)kamp voor kinderen die stotteren en subsidies voor deelname aan een internationaal stemcongres.  

Het aantreden van nieuwe bestuursleden is aanleiding geweest om de toekomstvisie aan te scherpen. In meerdere brainstormsessies heeft het bestuur kennis en ervaring gedeeld over het gedachtegoed van het echtpaar Damsté en vooral hoe dit in de toekomst kan worden geconcretiseerd. Het Fonds blijft zich richten op praktische en preventieve logopedie en wil graag zijn bekendheid binnen Nederland vergroten. Eén van de activiteiten die daaruit volgen is dat er kennis wordt uitgewisseld met de NVLF, o.a. voor beleid rond het ontwikkelen van apps, om zo te borgen dat subsidies op de juiste wijze besteed worden en in de hoop dat andere aanvragers daarvan voordeel ondervinden.  

Langjarige projecten
De speerpuntprojecten ‘Stemplatform Damsté-Terpstra’ en de ‘Damstégroep’ voor mensen die stotteren, zijn verder ontwikkeld en zullen ook in 2023 worden voortgezet. Het Stemplatform heeft nieuwsbrieven rondgestuurd waarop veel enthousiaste reacties zijn ontvangen. Wij danken het bestuur van het Stemplatform voor hun inzet en professionele aanpak het afgelopen jaar.  

Projecten 2022
Er zijn zeven nieuwe subsidieaanvragen binnengekomen en twee eerder ingediende aanvragen waarover de besluitvorming was aangehouden, zijn opnieuw in behandeling genomen. Zes aanvragen konden worden gehonoreerd, over één aanvraag is aanvullende informatie opgevraagd en twee aanvragen zijn afgewezen. 

Afgeronde projecten
Drie projecten die in dit verslagjaar zijn gestart konden al worden afgerond en uitbetaald. Daarnaast werden vijf projecten waarvoor in eerdere jaren subsidie werd toegezegd, succesvol beëindigd. Financieel betekent dit dat een bedrag van € 58.907 aan subsidies is uitgegeven.  

Bestuurssamenstelling
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. E.S. Dokter-van Soest, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid;
Mevrouw H.J.M. Vliegen, lid; 
Mevrouw E. van Niel, M.A., lid  

Het bestuur heeft in 2022 acht keer vergaderd. Per vergadering wordt aan de bestuursleden een vacatievergoeding uitgekeerd.   

Contactgegevens: 
www.dtfonds.nl 
damstefonds@gmail.com 

Hooft Graaflandstraat 55 
3525 VN Utrecht

ANBI RSIN 8106.56.851