Jaarverslag 2021

Ook 2021 werd weer sterk beïnvloed door de Covid-19 pandemie. Bovendien was dit het eerste jaar waarin het bestuur verder moest zonder de oprichters van het Fonds. Er is veel tijd en energie besteed aan de vraag hoe de toekomst van het Fonds eruit moet komen te zien, het uitgangspunt ‘praktisch en preventief’ heeft daarbij niet ter discussie gestaan.

Na jarenlange intensieve bestuursactiviteiten (sinds 2002 resp. 2008) maakten mevrouw Kuiper en mevrouw Otten bekend dat zij in 2022 willen aftreden als bestuurslid. Er werden daarom al tijdens het verslagjaar opvolgers gezocht, waarbij is besloten om de bestuursleden met ingang van 2022 een (bescheiden) vacatiegeld toe te kennen. De verwachting is dat het Fonds nog wel vijf of zes jaar zal blijven bestaan, maar dit vooruitzicht zal van jaar tot jaar opnieuw worden beoordeeld.

Projecten 2021.
Er zijn elf subsidieaanvragen binnengekomen, waarvan er zeven konden worden gehonoreerd. Drie aanvragen zijn aangehouden tot een solide onderbouwing of aanvullende informatie zal worden aangeleverd, een vierde werd afgewezen omdat het project niet in overeenstemming was met de doelstelling van het Fonds.

Van de zeven projecten waarvoor een subsidie werd toegekend, konden er vier al tijdens dit jaar succesvol worden afgerond, de drie andere zullen waarschijnlijk in 2022 worden beëindigd.

Het bestuur was prettig verrast door een aanvraag die betrekking had op het logopedisch handelen tijdens de Covid-19 pandemie. Dit was een van de activiteiten waarbij logopedisten lieten zien adequaat op de actualiteit in te spelen.

Een geheel nieuw soort projecten waarvoor de laatste jaren subsidie wordt aangevraagd betreft het ontwikkelen van applicaties voor mobiele telefoons, waarbij opvalt dat de prijzen hiervoor sterk uiteenlopen, van € 6.000 tot vele malen dit bedrag. De producten die met subsidie tot stand worden gebracht, zullen nauwlettend worden geëvalueerd met het oog op beleidsontwikkeling voor mogelijke toekomstige aanvragen.

Langjarige projecten.
Het speerpuntproject ‘Stemplatform Damsté-Terpstra’, dat op initiatief van het Fonds is ontwikkeld, is met veel succes verder uitgebouwd. Het andere speerpuntproject, de Damstégroep voor mensen die stotteren, wordt met veel ambitie voortgezet, maar de groepen hebben dit jaar onder de beperkende coronamaatregelen te lijden gehad.

Hoewel de ervaringen met deze twee projecten positief zijn, heeft het bestuur besloten voorlopig geen nieuwe projecten te initiëren. Een belangrijke overweging hierbij is dat subsidieaanvragers van meet af aan zelf gemotiveerd zijn voor het uit te voeren project.

Studiereizen en congressen.
Het beleid van het echtpaar Damsté om buitenlands congresbezoek en studiereizen te stimuleren, is nog steeds van kracht. Het bestuur hoopt dat eerder door Covid gecancelde congressen in 2022 wel doorgang kunnen vinden en dat deelname hieraan door het Fonds kan worden gefaciliteerd.

Bestuur.
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2021 acht keer vergaderd, waarvan slechts één keer fysiek

Jaarrekening 2021.
Inkomsten
Schenkingen en donaties          €               —
Rendement                                  €     5.817,–
Totaal                                            €    5.817,–

Uitgaven
Subsidies                                      €   32.388,–
Stemplatform                              €   32.270,–
Bestuurskosten                           €     1.163,–
Totaal                                            €   65.821,–