Jaarverslag 2018

In 2018 hebben meer logopedisten dan voorgaande jaren het DTFonds weten te vinden en dit geldt ook voor een enkeling buiten het logopedisch vakgebied. Deze activiteiten hebben geresulteerd in twee adviesvragen die niet tot een projectaanvraag hebben geleid  en in tien projecten waarvoor subsidie is aangevraagd. Daarnaast is dit jaar het beleid gecontinueerd om logopedisten te stimuleren deel te nemen aan internationale congressen, met name aan het wereldcongres Fluency in Japan. Acht deelnemers aan internationale congressen hebben een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.

Projecten 2018.
Van de tien subsidieaanvragen konden er vijf worden gehonoreerd en werden er twee aangehouden omdat er aanvullende informatie nodig was. In drie gevallen werd om verschillende redenen besloten geen subsidie toe te zeggen. Redenen om aanvragen af te wijzen waren bijvoorbeeld dat het project buiten de doelstelling van het DTFonds viel of dat het ging om het ontwikkelen van een commercieel product.
Het DTFonds verleent geen steun aan werkgevers en uitgevers en daarom wordt in principe het schrijven van een boek niet gesubsidieerd. De gevraagde bedragen worden jaarlijks aanzienlijk hoger, vooral voor projecten waarmee in feite een werkgever zou worden gesubsidieerd of die buiten de doelstelling van het DTFonds vallen. De omvang van de gevraagde subsidie heeft geen rol gespeeld bij de afwijzing van  aanvragen. In voorkomende gevallen wordt een specifiek onderdeel van een project gesubsidieerd.

Eerder toegekende projecten.
Drie projecten die in 2017 zijn gestart en waarvoor subsidie was toegezegd, konden in 2018 worden afgerond. Ook een project uit 2014 werd succesvol afgesloten. Er blijft nog subsidie gereserveerd voor vijf projecten uit eerdere jaren, één daterend van 2015 en de overige van 2017.

Stemcentrum.
Een bijzonder project waarvoor in 2017 verkennend onderzoek werd gedaan, is het Damsté-Terpstra Stemcentrum, een centrum voor mensen met stemklachten. Dit project is door het DTFonds zelf geïnitieerd om de kennis rond het diagnosticeren en behandelen van stemstoornissen te centraliseren en te waarborgen. De vorderingen die in 2018 zijn geboekt zijn vertrouwenwekkend. Er is een ruimte gehuurd en in het voorjaar van 2019 zal de website functioneren. Ook kan dan de officiële opening van het centrum verwacht worden.

Gegevensbescherming.
Er is veel aandacht besteed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur ging ook in het verleden zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens zonder hier expliciet melding van te maken. Het privacybeleid van het DTFonds is verwoord op de eigen website onder het hoofdje Aanvraag Algemeen.

Bestuur.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven. Het bestaat uit
De heer M.A.J. Pertijs Msc., voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Mevrouw T. Damsté-Terpstra, lid;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A.J.T. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid.

Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd, naast frequent overleg per e-mail.

Jaarrekening 2018.
Inkomsten
Schenkingen en donaties         € 75.000,-
Rendement                                 €   3.942,-   -/-
Totaal                                          € 71.057,-

Uitgaven
Subsidies                                    € 23.870,-
Stemcentrum i.o.                      € 24.586,-
Bestuurskosten                         €      872,-
Totaal                                         € 49.328,-