Jaarverslag 2016

 

Dit jaar was vooral gewijd aan beleidsontwikkeling, over de rol van het Fonds in de eerstkomende jaren. De bezinning heeft geleid tot een uitbreiding van de doelstelling. Deze luidt nu: het Fonds stelt zich ten doel beoefenaars en docenten in de logopedie aan te moedigen en te ondersteunen bij vernieuwende activiteiten bij het opsporen, herkennen en behandelen van afwijkingen op het gebied van stem, spreken, taal en gehoor. Ook wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op praktische toepassing kan in aanmerking komen voor subsidie.

Projecten 2016.
Er zijn dit jaar vier projectaanvragen ingediend, die alle konden worden gehonoreerd. De projecten lagen vooral op het gebied van stem, maar er is ook een financiële ondersteuning geboden aan het ontwikkelen van een product dat kan worden ingezet bij behandeling van taalachterstand. Naast het ondersteunen van projecten is ook het beleid gecontinueerd om een schrijverspremie toe te kennen voor artikelen die door logopedisten zijn geschreven en die in vaktijdschriften zijn geplaatst. Ze worden met € 500 beloond wanneer ze de praktische of preventieve logopedie betreffen. In dit verslagjaar zijn drie artikelen voorgedragen waarvoor een schrijverspremie is uitgekeerd.

Langlopende projecten.
Vijf projecten waarvoor in eerdere jaren een reservering werd gemaakt, konden in 2016 worden uitbetaald. Het oudste project was in 2009 gestart. Bovendien lopen er nog vier projecten uit 2012, 2014 en 2015 die naar verwachting in 2017 kunnen worden afgerond.

PR/website.
De bekendheid met het Fonds is duidelijk toegenomen, zoals is af te leiden uit het aantal bezoeken dat aan de website wordt gebracht. Toch blijkt het nog steeds nodig om het Fonds onder de aandacht van logopedisten te brengen. Twee bestuursleden hebben daarom een stand ingericht op het NVLF-congres van 1 oktober. Daarnaast is er in het decembernummer van het Tijdschrift Logopedie een artikel geplaatst met de uitnodiging om projectvoorstellen in te dienen.

Op de website wordt een scala aan projecten genoemd die in het verleden een financiële bijdrage hebben ontvangen. Deze vermelding is een middel om logopedisten op ideeën te brengen, maar het wordt ook gezien als een erkenning voor projecten die met behulp van het Fonds tot stand zijn gekomen.

Bestuur.
De bestuurssamenstelling is in 2016 ongewijzigd gebleven en bestond uit:
Mevrouw E.C.H. Heerma van Voss, voorzitter;
Mevrouw L.A. de Vries, waarnemend voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Prof. dr. P.H. Damsté, lid;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
Mevrouw A. de Vries-v.d. Lustgraaf, lid;
Mevrouw T. Damsté-Terpstra, adviseur;
De heer M. Pertijs Msc., adviseur.

Het bestuur heeft in 2016 vijf keer vergaderd, naast regelmatig telefonisch en e-mail overleg.

Jaarrekening 2016.
Inkomsten
Schenkingen en donaties        €  20.000
Rente                                          €    5.720
Totaal                                         €  25.720

Uitgaven
Subsidies                                    € 21.335
Bestuurskosten                         €   1.128
Totaal                                          € 22.463