Jaarverslag 2015

Dit jaar konden er zeven aanvragen worden gehonoreerd voor een totaalbedrag van ruim € 30.000,- De projecten waren zeer divers van aard, uiteenlopend van praktijkgericht onderzoek en testontwikkeling tot het vervaardigen van een filmdocumentaire en het organiseren van een congres. Bij het beoordelen van de aanvragen is steeds nadrukkelijk gelet op het praktische en preventieve aspect.
De meeste aanvragen hadden betrekking op spraak/taalstoornissen. Vijf van de projecten waarvoor subsidie is toegezegd zullen naar verwachting in 2016 worden afgerond, de andere twee zijn al in het jaar van toekenning na een gunstige evaluatie uitbetaald. Eén aanvraag voldeed niet aan de doelstelling van het DTFonds en moest daarom worden afgewezen.

Beleidsvoornemens.
Het DTFonds vindt de richtlijnontwikkeling voor logopedische behandeling door beroeps- en patiëntenverenigingen heel belangrijk, omdat logopedisten daarmee zelf de regie in handen houden. Voor dit doel is in 2015 dan ook een bijdrage toegezegd.
Artikelen die in vaktijdschriften worden geplaatst en die door logopedisten zijn geschreven worden met € 500 beloond wanneer ze de praktische of preventieve logopedie betreffen. In dit verslagjaar is een artikel voorgedragen en de schrijverspremie is uitgekeerd.
Deelname aan internationale congressen kan ook door een bijdrage van het DTFonds worden gestimuleerd. In 2015 is er op dit terrein geen aanvraag ingediend.

PR/website.
De website is dit jaar regelmatig vernieuwd. De procedure rond subsidie-aanvragen en de voorwaarden staan nu duidelijk vermeld. Daarnaast wordt een breed scala aan projecten genoemd die in het verleden een financiële bijdrage hebben ontvangen. Op deze manier wordt het voor potentiële aanvragers makkelijker om zelf een inschatting te maken of het kansrijk is een concreet project voor subsidiëring voor te dragen.

Bestuur.
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven en bestaat uit:
Mevrouw E.C.H. Heerma van Voss, voorzitter;
Mevrouw L.A. de Vries, waarnemend voorzitter;
Mevrouw mr. C.L.M. Otten, penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools, secretaris;
Prof. dr. P.H. Damsté, mevrouw J. H. Kuiper en mevrouw A. de Vries-v.d. Lustgraaf, leden;
Mevrouw T. Damsté-Terpstra en de heer M. Pertijs Msc., adviseurs.

Het bestuur heeft in 2015 zes keer vergaderd.

 Jaarrekening 2015.
Inkomsten
Schenkingen en donaties        €  20.000
Rente                                          €  11.774
Totaal                                         €  31.774

Uitgaven
Subsidies                                   €  12.281
Bestuurskosten                        €    1.057
Totaal                                         €  13.338