Corona-webinar: Besmetting – Bescherming

Corona-webinar: Besmetting – Bescherming

Op donderdag 15 april jl. vond het landelijk online webinar via zoom plaats. Er waren meer dan 1000 deelnemers vanuit verschillende disciplines: KNO-artsen- logopedisten-huisartsen-zangpedagogen en meer. Het symposium was geïnitieerd vanuit het Stemplatform en verder vormgegeven door het OLVG. Daarbij kon gratis gebruikgemaakt worden van de technische ondersteuning van Viatris. Er waren diverse experts vanuit de TU Twente, Leuven/Antwerpen en Delft. Daarnaast was er input vanuit de KNO-artsen, zangpedagogie en de Nederlandse Opera. Het was interessant om te horen wat er in korte tijd al gedaan is aan onderzoek rondom aerosolen en de daarbij passende advisering. Het was een geslaagde avond en fantastisch dat er zoveel disciplines en deelnemers online aanwezig waren. Door Corona heeft deze online-vorm van het delen van informatie een vlucht genomen en blijkt het mogelijk om een grote groep professionals in één keer te bereiken.

Verspreiding van Corona  vindt doorgaans aerogeen plaats. Om de besmetting op groepsgrootte in te perken worden vanuit overheidswege (o.a RIVM) allerlei beperkende maatregelen geadviseerd / opgelegd. Zo is de culturele sector ernstig geraakt: uitvoerende musici, waaronder zangers en koren. Vanuit deze hoek zijn diverse onderzoeken verricht, met adviezen  omtrent persoonlijke en groeps-bescherming. Deze onderzoeken en adviezen, die ook waardevol zijn voor individuele bescherming van ( medische) beroepsgroepsgenoten, zijn gedeeld op dit digitale symposium.

Het webinar onderbouwt de adviezen vanuit het RIVM met de feiten. Het punt bij de mate van besmetting is dat de kennis daaromtrent steeds bijgesteld wordt, denk aan de Delta variant nu. Algemeen aangenomen is inmiddels dat aerosolen een belangrijke rol spelen bij de overdracht. Het webinar laat zien hoe dat verloopt. Algemene adviezen blijven: afstand houden- beschermen met mondmasker- ventilatie- luchtreiniging (welk apparaat het beste werkt is nog niet bekend) en vaccinatie.

Het hele webinar is terug te zien:  https://drive.google.com/file/d/1wLpKssi-h33-fiLpXOuIiELjRdXXkqSe/view?usp=sharing

Stuurgroep Stemplatform zoekt nieuwe leden

 

 

Stuurgroep Stemplatform zoekt nieuwe leden

Het Stemplatform Damsté-Terpstra is een ideëel en onafhankelijk platform op het gebied van stemzorg, zowel voor stemprofessionals als voor stempatiënten (www.stemplatform.nl).

De stuurgroep begeleidt, volgt de ontwikkelingen, denkt mee met de plannen en adviseert de  ontwikkelaars van het Stemplatform. Hierover formuleert zij een advies aan het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds.

De stuurgroep zoekt nu aanvulling in haar team. Affiniteit met het onderwerp en een projectmatige manier van denken zijn gewenst. De stuurgroep vergadert 4 keer per jaar. De stuurgroepleden zijn onbezoldigd.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand? Dan nodigen we je van harte  uit te reageren. Dit kan per mail aan de voorzitter, mevr. L. Heerma van Voss via : contact@stemplatform.nl of telefonisch: 0629265491 (Astrid de Vries).

Stem in het nieuws

Stem in het nieuws

In het AD van 10 april jl. staan ‘Tips van een expert’. In dit geval van Astrid de Vries, stemexpert, bestuurslid van het Damsté-Terpstra Fonds en een van de initiatiefnemers van het Stemplatform Damsté-Terpstra. Zij heeft tips voor goed gebruik van de stem in deze Corona-tijd. Lees het hele artikel

Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19

Startnotitie Handreiking Logopedie bij COVID-19

Logopedisten in de eerste lijn zien regelmatig post-COVID-19-patiënten met aanhoudende adem-, slik-, stem-, hoest- en keelklachten. In de beroepsgroep bestaat een dringende behoefte om actuele kennis en ervaringen met betrekking tot de zorg bij post-COVID-19 uit te wisselen. Daarom zijn Martine van der Meulen en Hanneke Bax bezig met het opstellen van een handreiking. Deze zal gaan bijdragen aan de best mogelijke zorg die logopedisten voor dit moment kunnen leveren aan de doelgroep en daarmee aan een zo voorspoedig mogelijk herstel van de desbetreffende patiënten.

Zie verder bij Projecten.

Methodisch handelen in de logopedie

Methodisch handelen in de logopedie

Auteurs zijn Henriette Kuiper (logopedist, docent opleiding Logopedie en andragoloog) en Michêlle Lacroix (logopedist, kinder- en jeugdpsycholoog en narratief systeemtherapeut).

Methodisch handelen is geschrevenen ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het biedt een referentiekader voor systemische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie.

Deze vijfde, herziene druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder het ‘kritisch denken en handelen als professional’, afstemmen op de hulpvraag en op de context van de cliënt en zijn omgeving. Beroepsrollen van het recente Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland en de richtlijn Logopedische Dossiervorming komen aan de orde, evenals aandacht voor het handelen in termen  van ICF en ICF-CY.

Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten Logopedie, maar ook docenten en Kwaliteitskringen Logopedie gebruiken dit boek.

Damstégroep, groepstherapie voor stotteren

Damstégroep, groepstherapie voor stotteren

RAP-groep najaar 2020

Het was weer een heel mooi traject, deze training Relaxed Anders Praten voor jongeren die stotteren. Ondanks de coronamaatregelen is het toch gelukt om vijf dagen, verspreid over drie maanden, face-to-face bij elkaar te komen, aangevuld met één ZOOM-bijeenkomst. De locatie was dit keer het ZIMIHC-theater in Utrecht waar we in meerdere ruimtes terecht konden en op de vierde dag van de theaterzaal gebruik konden maken voor de bezoekdag.

Zo’n bezoekdag is een belangrijk onderdeel van de RAP-training. Hoe laat je zien aan je ouders en andere belangstellenden wat het is om te stotteren, wat je zoal tegenkomt, wat jij vindt dat de wereld over stotteren moet weten? De jongeren hebben in kleine groepjes presentaties gegeven die informatief, grappig en vooral ontroerend recht-uit-het-hart waren. En hoe dapper om daar op het podium te staan, met je stotteren!

De volgende RAP-training wordt alweer voorbereid voor dit voorjaar. Informatie hierover is te vinden op www.damstegroep.nl . Maar je kunt ook altijd één van de trainers bellen voor meer informatie.

Stemplatform: waar kennis en praktijk elkaar vinden!

Stemplatform: waar kennis en praktijk elkaar vinden!

Het Stemplatform heeft inmiddels een duidelijk gezicht gekregen met de website: www.stemplatform.nl. Op het gedeelte voor patiënten ‘Vragen over je stem?’ staat heldere informatie over stemklachten en de mogelijkheden tot voorkoming en herstel hiervan. Steeds meer logopedisten gebruiken de website bij hun behandeling als informatie voor patiënten. Op de website is de zoekmachine met stemprofessionals flink uitgebreid en gevuld. We kunnen elkaar zo makkelijker vinden voor verwijzingen en overleg www.stemplatform.nl/stemprofessionals. Daarnaast wordt de nascholingsagenda gestaag aangevuld evenals nieuws en vakliteratuur.

Covid-19
Ook over stemklachten die ontstaan als gevolg van intensief online werken of ademklachten na een coronabesmetting is informatie te vinden. Tips voor gezond stemgebruik en stemhygiëne worden gedeeld. Het Stemplatform heeft contact gezocht met het OMT in het kader van beleid rondom zingen.

Samen Sterk voor de Stem!
De leden van de werkgroep Stemplatform spreken elkaar regelmatig (online dit jaar) om de werkvelden op elkaar af te stemmen en nieuwe initiatieven te ontplooien. Het team bestaat uit:

Van links naar rechts: Marjan Oosterbaan, logopedist; Astrid de Vries-van de Lustgraaf, logopedist; Michel de Kort, logopedist, zangpedagoog; Willemijn van Gent, zangpedagoog en bestuurslid Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen; Peter van Rijn, KNO-arts in OLVG Amsterdam.
(foto vóór de coronamaatregelen)

De komende tijd willen we ons richten op het vergroten van de bekendheid van het Stemplatform bij zowel verwijzers als patiënten. We onderzoeken hoe we stages op stemgebied kunnen gaan bieden in samenwerking met de Hogescholen en de stemtherapeuten. Ook bespreken we de (online) mogelijkheden van een stemcongres.

Neem gerust een kijkje op onze website: www.stemplatform.nl

Astrid de Vries-van de Lustgraaf

Mevrouw Tiete Damsté-Terpstra overleden

Mevrouw Tiete Damsté-Terpstra overleden

Op 26 mei 2020 is Tiete Damsté-Terpstra overleden. Zij was medeoprichter en bestuurslid van het Damsté-Terpstra Fonds. Tot het allerlaatst had zij een actieve rol in het bestuur. Zij werd bijna 96 jaar.

Zie een uitgebreid In Memoriam onder ‘Historie’.
(foto: NVLF 2017)

Groepstherapie voor stotteren: Damstégroep

Groepstherapie voor stotteren: Damstégroep

Therapiegroepen hebben meer dan 15 jaar gedraaid onder de naam IZS (Integraal Zorgtraject Stotteren). De groepen vallen onder de NVST en de NVLF en worden vergoed door de zorgverzekeraars. Er is nu een nieuwe stap gezet. De nieuwste wetenschappelijke inzichten over groepsdynamiek, acceptatie en commitment en lichaamswerk zijn in de therapieën opgenomen. De groep IZS-trainers heeft de schouders eronder gezet en met de financiële hulp van het Damsté-Terpstrafonds brengt zij vanaf 2018 de groepen onder de nieuwe naam Damstégroep onder de aandacht. De Damstégroep  heeft zich vernoemd naar professor Helbert Damsté, als eerbetoon. Hij heeft met zijn wetenschappelijke kijk op stotteren de behandeling in het algemeen naar een hoger niveau getild. Nog steeds draagt het Damsté-Terpstrafonds de stottertherapie een warm hart toe. Het fonds heeft meegedacht met het professionaliseren van de intensieve groepstherapie en heeft subsidie beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. De wens van de Damstégroep is dat de professionele intensieve groepstherapie voor alle mensen die stotteren bereikbaar wordt. zie de website: www.damstegroep.nl

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 naar Adembenemend

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 naar Adembenemend

De eerste Damsté Terpstra Stimuleringsprijs werd uitgereikt aan Miriam Helsper en Yolande Kylstra voor hun boek Adembenemend. De Damsté Terpstra Stimuleringsprijs wordt toegekend aan logopedisten die vanuit hun enthousiasme een praktisch logopedisch onderwerp onder de aandacht brengen.

Adembenemend richt de aandacht, vanuit een breed perspectief, op de relatie tussen adem en spanning. Oefeningen worden op hedendaagse wijze gepresenteerd via een QR code en de levendige voorbeelden uit de praktijk maken het boek toegankelijk voor een breed publiek. Miriam en Yolande willen door middel van het boek hun passie voor de relatie tussen adem en spanning met de lezer delen.

Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds is daarom van mening dat Adembenemend de Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 verdient.