Jaarverslag 2014

Jaarverslag DTfonds 2014

 
Het DTF bestaat nu twaalf jaar en het heeft bewezen inmiddels breed bekend te zijn in de wereld van de logopedie. Er kwamen in de loop van het jaar negen projectaanvragen binnen en aan vijf daarvan kon een financiële bijdrage worden toegezegd. Het accent lag dit jaar op de aandachtsgebieden stem en taal. Opvallend is de stijgende omvang van de gevraagde financiële bijdragen.
Drie aanvragen moesten worden afgewezen omdat het betreffende project onvoldoende doordacht dan wel financiëel onverantwoord was. Bij een vierde project is de beslissing aangehouden en heeft het DTF om aanvullende informatie gevraagd.

Projecten uit voorgaande jaren die in 2014 zijn afgerond.
Zes projecten die eerder waren gestart zijn in 2014 afgerond en uitbetaald. Ze betreffen hoofdzakelijk het aandachtsgebied stotteren. Verder werd de rol van de logopedist bij bestrijding van Kindermishandeling en -verwaarlozing nog een keer onder de aandacht gebracht. Ook verscheen er een voorlichtingsfilm die de verscheidenheid aan werkterreinen binnen de logopedie illustreert.

Artikelen in het tijdschrift Logopedie.
In het jubileumjaar 2012 heeft het DTF een premie van € 500 uitgeloofd voor ieder artikel dat werd geplaatst in het tijdschrift Logopedie, voor zover dit de praktische dan wel preventieve logopdie betrof. Hoewel de jubileumactie is beëindigd werden er toch nog twee verzoeken om een schrijverspremie ingediend. Beide verzoeken zijn gehonoreerd.

Speerpunt voor 2014.
In dit verslagjaar is er bekendheid aan gegeven dat ook kwaliteitskringen aanvragen kunnen indienen voor een “kringproduct” en er werd een beloning in het vooruitzicht gesteld voor tips die voor collega’s van belang kunnen zijn. Dit nieuwe speerpunt heeft niet tot initiatieven uit het werkveld geleid, maar het DTF-beleid zal op dit punt voor 2015 worden gecontinueerd.

PR/website.
De vernieuwing van de website is een telkens terugkerend aandachtspunt. Op de website zijn in de loop van het jaar projecten vermeld die in het verleden zijn gesubsidieerd. In 2015 zal dit onderwerp worden uitgebreid met samenvattingen door de gesubsidieerden zelf.
Het DTF heeft zich door acte de présance te geven op de alumnidag van de logopedieopleiding Utrecht nog weer eens actief onder de aandacht gebracht van een groep logopedisten.

Bestuur.
Met het oog op de toekomst is besloten het bestuur te verjongen. In verband hiermee heeft er dit jaar uitbreiding plaatsgevonden. De samenstelling is nu:
Voorzitter: mevrouw E.C.H. Heerma van Voss;
Waarnemend voorzitter: mevrouw L.A. de Vries;
Penningmeester: mevrouw mr. C.L.M. Otten;
Secretaris: mevrouw S. Furler-Kools;
Leden: Prof. dr. P.H. Damsté, mevrouw J. H. Kuiper en mevrouw A. de Vries-v.d. Lustgraaf;
Adviseurs: mevrouw T. Damsté-Terpstra en de heer M. Pertijs Msc.

Het bestuur heeft in 2014 zes keer vergaderd.

Jaarrekening Damsté-Terpstra Fonds 2014
Inkomsten/uitgaven
Schenkingen/donaties       € 20.000
Rente                                    €   3.212
Totaal in                               € 23.212
Subsidies                              € 24.891
Bestuurskosten                      €   965
Totaal uit                              € 25.856

=====================================================================================================================================

Jaarverslag DTfonds 2013


Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan in 2012 heeft het Damsté-Terpstra Fonds (DTF) een premie uitgeloofd voor de artikelen die in dat jaar aan het tijdschrift Logopedie werden aangeboden en die door de redactie waren geaccepteerd. Deze actie had een vervolg in 2013 doordat de redactie nog drie artikelen voordroeg die in 2012 waren ingediend. Eén artikel viel buiten de doelstelling van het DTF, de beide andere werden ieder met een premie van € 500 beloond.
Een nieuw aandachtspunt voor het DTF zijn de logopedische Kwaliteitskringen. Er is dit jaar benadrukt dat ook deze aanvragen bij het DTF kunnen indienen.

Ingediende projectaanvragen
Het aantal aanvragen in 2013 was  minder dan gewoonlijk, maar de subdidiebedragen die werden gevraagd waren aanzienlijk hoger. Drie aanvragen werden geheel of gedeeltelijk gehonoreerd, één werd afgewezen omdat de aanvraag veel onduidelijkheden bevatte die niet konden worden opgehelderd.
De drie projecten waarvoor het DTF een financiële ondersteuning heeft toegezegd liggen op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen, stotteren en voorlichting over het rendement van logopedische behandelingen. In totaal is voor deze projecten een bedrag van ruim € 12.000 gereserveerd.

Afgeronde projecten
Drie projecten die in voorgaande jaren zijn gestart, zijn dit jaar met succes afgerond. Een van de producten is een boek betreffende taaltherapie voor kinderen, waarvan de illustraties door het DTF zijn bekostigd. Een vierde project had een kortere looptijd, aanvang en beëindiging vielen beide in 2013. De DTF bijdrage aan deze vier projecten bedroeg € 22.000.

Bijdragen aan symposia/congressen
Het wereldstottercongres dat in 2013 in Nederland werd gehouden en het congres van de NVLF werden samen voor een bedrag van bijna € 6000 ondersteund. In het kader van de invoering van de meldcode werd op het NVLF congres aandacht gevraagd voor het DTF-speerpunt “voorkoming van kindermishandeling en -verwaarlozing”. Dit kreeg vorm in een door het DTF gefinancierd optreden van Wilde Kastanje.
Op het NVLF congres was het DTF ook vertegenwoordigd middels een informatiestand, die door twee bestuursleden werd verzorgd. Bij deze gelegenheid bleek dat het DTF intussen goed bekend is bij logopedisten.

Bestuur
Er zijn geen veranderingen in de bestuurssamenstelling geweest. Het bestuur bestaat uit
Mevrouw E.C.H. Heerma van Voss: voorzitter;
Mevrouw L.A. de Vries: waarnemend voorzitter;
Mevrouw C.L.M. Otten: penningmeester;
Mevrouw S. Furler-Kools: secretaris;
Mevrouw J. H. Kuiper, lid;
De heer P.H. Damsté: lid.
Adviseur: Mevrouw T. Damsté-Terpstra;
Het bestuur heeft dit jaar zeven keer vergaderd.

Jaarrekening Damsté-Terpstra Fonds 2013
Inkomsten/uitgaven
Schenkingen/donaties     € 20.000,00
Rente                                  €   9.437,38
Totaal in                             € 29.437,38
Subsidies                           € 27.874,18
Bestuurskosten                €   1.211,10
Totaal uit                           € 29.085,28