Algemene voorwaarden

1. Een financiële bijdrage van het Damsté- Terpstra Fonds (hierna: ‘DTF’) vindt plaats onder de voorwaarde dat de begunstigde zich bereid verklaart de Algemene Voorwaarden van het DTF en de eventueel in de toezeggingsbrief vermelde specifieke voorwaarden te aanvaarden.

2. De aanvrager beheerst de Nederlandse taal adequaat en
– is logopedist of als student in de logopedie ingeschreven, of
– vertegenwoordigt een kwaliteitskring van logopedisten, of
– is beoefenaar van een andere (para)medische discipline, mits geregistreerd in een openbaar register.
Indien de aanvrager een instelling is, dient deze er op toe te zien dat degenen die het project uitvoeren aan deze kwalificaties voldoen.

3. Een financiële bijdrage mag alleen worden aangewend voor het in de aanvraag genoemde doel. De bijdrage van het DTF zal nooit hoger zijn dan de werkelijk gemaakte kosten. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een gespecificeerde begroting.

4. Een financiële bijdrage geeft niet automatisch recht op een vervolgbijdrage.

5. Het DTF gaat tot uitkering van de bijdrage over als het project gerealiseerd is en nadat de werkelijke kosten bekend zijn geworden. De aanvrager dient het DTF daartoe te voorzien van een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met de daarbij behorende nota’s.

6. De uitkering door het DTF vindt alleen plaats als van de aanvrager
– tussentijdse voortgangsrapporten zijn ontvangen indien het project langer dan een jaar duurt;
– een eindrapport / eindverslag c.q. een eindprodukt is ontvangen;
– eventueel toegezegde publicatie(s) (met vermelding van tijdschrift(en)) c.q. presentatie(s) zijn ontvangen.

7. Het besluit tot verlening van een financiële bijdrage kan worden ingetrokken bij:
– het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden of de gestelde voorwaarden in de toezeggingsbrief;
– het niet of niet tijdig inzenden van gevraagde stukken;
– het niet verstrekken van gevraagde inlichtingen;
– het (opzettelijk) verstrekken van onjuiste gegevens;
dit alles in de breedste zin van het woord.

8. Als het project waarvoor financiële steun is toegezegd een jaar na de schriftelijk overeengekomen einddatum nog niet is gerealiseerd, vervalt de financiële bijdrage automatisch. Afwijking van deze regel is alleen mogelijk wanneer de aanvrager schriftelijk met het DTF verlenging is overeengekomen.

9. De aanvrager aanvaardt deze voorwaarden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het Damsté –Terpstra Fonds verwerkt persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk om contact met u op te nemen en om subsidie aan u uit te kunnen keren. De gegevens worden alleen binnen het bestuur van ons fonds uitgewisseld en dienen om uw subsidieaanvraag te beoordelen. In het aanvraagformulier wordt hiervoor uw toestemming gevraagd.

Wij bewaren de aanvraag en eventuele correspondentie alleen als kortlopende naslagmogelijkheid (in historisch perspectief), maximaal 5 jaar. Kopie paspoort of identiteitskaart worden na controle meteen vernietigd.

Contact