Damsté-Terpstra Fonds

De kwaliteit van logopedische zorg helpen bevorderen door:

N

Nieuwe inzichten te stimuleren

N

Werkwijzen helpen te verbeteren

N

Projecten te ondersteunen met betrekking tot de logopedische praktijk en de preventieve zorg

Wat we doen

Wij stellen financiële middelen ter beschikking aan logopedisten die nieuwe middelen of werkwijzen ontwikkelen en daarvoor een project aanvraag doen. Dat kan zijn het ontwikkelen van behandelmateriaal of ondersteuning voor scholing.

Projecten

Bekijk een selectie van projecten die door het Damsté-Terpstra Fonds zijn gesteund.

Over ons

Het Damsté-Terpstra Fonds is in 2002 opgericht door Pieter Helbert Damsté en Tiete Damsté-Terpstra, die zeer veel hebben betekend voor de foniatrie en de logopedie. Op diverse fronten namen zij vanaf 1959 het voortouw om ontwikkelingen te stimuleren binnen het onderzoek en de behandeling van mensen die stotteren, patiënten met stemproblemen, kinderen met spraak- en taalproblemen en kinderen met spraakproblemen veroorzaakt door schisis-problematiek of door afwijkend mondgedrag. 

Onze visie

Communicatie is essentieel

Het vermogen zich goed uit te drukken is van groot belang voor het functioneren van een mens. Het is belangrijk dat ieder mens de kans krijgt zijn communicatieve mogelijkheden ten volle te benutten. Bij problemen daarbij is de logopedist de meest aangewezen hulpverlener.

Ondersteuning van logopedisten en docenten

Ons fonds richt zich met name op die gebieden die in de opleiding logopedie en in de nascholing in mindere mate aan bod komen. Het geeft ruim baan aan het verbeteren van praktisch werken.

Financiële ondersteuning

Ons doel is om beoefenaars en docenten in de logopedie aan te moedigen en te ondersteunen bij vernieuwende activiteiten bij het opsporen, herkennen en behandelen van afwijkingen op het gebied van stem, spreken, taal en gehoor. Bijvoorbeeld door:

  • Onderzoek doen naar behandelingsmethoden
  • Behandelmateriaal ontwikkelen
  • Artikelen in vaktijdschriften publiceren
  • Boek publiceren
  • Internationale congressen bijwonen
  • Wetenschappelijk onderzoek doen dat gericht is op praktische toepassing
  • Richtlijnontwikkeling voor logopedische behandeling

Subsidie voor jouw project in de logopedische praktijk of de preventie van logopedische stoornissen?

Hoe kunnen we jouw plan ondersteunen?

Bestuur

Het Fonds is in 2002 gesticht door Helbert Damsté en Tiete Damsté-Terpstra. Samen met andere oud-docenten van de Opleiding Logopedie te Utrecht, zaten in het eerste bestuur. De Stichting heeft de ANBI-status (RSIN/fiscaal nummer 810656851). Het bestuur beoordeelt de subsidieaanvragen en beheert het vermogen. Het (onbezoldigde) bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

De heer M. Pertijs

Voorzitter

Mevrouw E.S. Dokter-van Soest

Penningmeester

Mevrouw E. van Niel

Secretaris

Mevrouw S. Furler

Lid

Mevrouw A.J.T. de Vries-van de Lustgraaf

Lid

Projecten

 Bekijk recente projecten die door het Damsté-Terpstra Fonds zijn gesteund.

Reis- en verblijfskosten vergoeding Studiereis Camp Dream.Speak.Live

Camp Dream.Speak.Live. kent zijn oorsprong in Austin (Texas) waar het de afgelopen 11 jaar al vele honderden kinderen heeft geholpen de impact van stotteren op hun leven drastisch te verminderen.

LITMUS-NL

LITMUS-NL is een online testbatterij om de identificatie van taalontwikkelingsstoornissen (TOS) bij meertalige kinderen te bevorderen.

Spraak en Taal 22Q11DS

De handreiking spraak- en taalvaardigheid van kinderen met het 22Q11 deletie syndroom is ontwikkeld vanuit de resultaten van het promotie-onderzoek van Iris Selten en Emma Everaert aan de Universiteit Utrecht.

Contact