Projecten

Enkele projecten die door het Damsté-Terpstra Fonds zijn gesteund.

Project: Congres Logopedisten met Lef, 2019

Aanvrager: Scream Academy

Op zaterdag 26 januari 2019 organiseerde Scream Academy haar eerste praktische congres voor logopedisten in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Dit congres was dé ontmoetingsplaats voor logopedisten die met praktische kennis en vaardigheden naar huis wilden gaan na een congresdag. Er waren onderwerpen voor logopedisten uit alle werkvelden. Onderwerpen die ook van de logopedist vroegen om verder te kijken dan het gebruikelijke; niet alleen vakinhoudelijk maar ook gericht op de attitude van de logopedist.

Project: Vormgeving van de Nederlandstalige vragenlijst voor kwaliteit van leven bij afasie (SAQOL-39NLg), 2018

Aanvragers: dr. Lizet van Ewijk en Nicole ter Wal, MA

De SAQOL-39NLg is een instrument voor het beoordelen van kwaliteit van leven bij mensen die een beroerte hebben gehad en al dan niet afasie hebben. Het instrument, inclusief handleiding, was inhoudelijk volledig, maar miste professionele uitstraling, normtabellen waren onvoldoende overzichtelijk en ondersteunend materiaal ontbrak. Illustrator Janneke Ipenburg heeft de SAQOL-39NLg professioneel vormgegeven, zodat het instrument de uitstraling heeft die past bij een goed genormeerd en gevalideerd instrument. Het is nu een voor de patiënt en clinicus gebruiksvriendelijker instrument, én het blijft gratis beschikbaar voor logopedisten en andere professionals werkzaam met CVA getroffenen (met en zonder afasie).

Project: Hemze, 2017

Aanvrager: Kim van Leeuwen (LEVAKI)

Hemze bestaat uit een memoryspel en een handboek waarmee een aantal voornaamwoorden kunnen worden getraind. Het spel bestaat uit stevige, gekleurde kaartjes en zit verpakt in een compact doosje. In het handboek staat uitleg over het spel, maar het bevat ook kopieerbladen en werkbladen om de verschillende voornaamwoorden te oefenen. De volgende voornaamwoorden kunnen getraind worden: hij, zij, zijn, haar, hem en zich. Het materiaal is bedoeld voor logopedisten, maar kan ook goed ingezet worden op scholen door leerkrachten, intern begeleiders of remedial teachers. Het eerste doel van het spel is het oefenen van de voornaamwoorden. Het materiaal kan ook heel goed ingezet worden om de zinsbouw te stimuleren.

 

Project: TOLK  voor taalontwikkeling & taaltherapie!, (2008-2011) – 2016

Aanvrager: KLIK-Onderwijsondersteuning

TOLK versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. De methode richt zich op kinderen (0-11 jaar) van multiculturele achtergrond. Doel is preventie van taalachterstand en (vroege)interventie bij taalleerproblemen. Films vormen een anker om met ouders in gesprek te komen over hoe zij thuis de taal van hun kind kunnen stimuleren. Kijkvragen sturen de aandacht. Activiteiten, voor individuele therapie- sessies of voor gezamenlijke bijeenkomsten met ouders en kinderen op school, illustreren het thema. Films en activiteiten enthousiasmeren ouders om aan de slag te gaan met taal. Suggesties voor thuis evenals reminders verduurzamen het effect zonder dat er sprake is van oefenen. TOLK is in fases ontwikkeld. Bij de eerste uitgave lag de focus op dagelijkse gesprekjes thuis, bij de tweede uitgave op het aanbod van rijm, ritme, melodie en verhalen en de laatste uitgave op taal-denkstimulering. Zonder de royale bijdrage en het vertrouwen van het Damsté-Terpstrafonds was TOLK nooit tot stand gekomen. Meer weten: www.tolkinfo.nl

N.B. in 2011 is TOLK genomineerd voor de alfabetiseringsprijs

 

Project: Dag van de Stem, 2016

Op zaterdag 16 april is de 5e editie van de Dag van de Stem georganiseerd in de ECI cultuurfabriek in Roermond. Voor de organisatie is een aparte stichting opgericht.

Net zoals bij de vierde editie waren er nu workshops en masterclasses, gegeven door 20 professionals op zeer uiteenlopend gebied. Op 2 podia waren de hele dag diverse optredens met dichters, vertellers, rappers, singer-songwriters en koren. Voor iedereen was er wel iets geschikts te vinden. In totaal waren er ruim 100 enthousiaste deelnemers aan de workshops. Er was ook nog de mogelijkheid voor een stemtest en stemscreening. Ook hier was het druk. Voor het programma “Korenslag” waren dit jaar te weinig aanmeldingen. Bijzonder was het optreden van een Turkse Saz groep met zang. De Dag van de Stem werd met een uniek project afgesloten waarbij het Koninklijk Roermonds Mannenkoor een klassiek muziekstuk met rapteksten liet horen. Een volle zaal reageerde enthousiast en uitbundig. Met in totaal ca. 250 deelnemers aan workshops en optredens, en ca. 500 bezoekers kan de Dag van de Stem 2016 wederom als geslaagd worden beschouwd

Project: Ieder kind een eigen stem, 2015-2016

Aanvrager: Stichting Verhalis

Dit is een documentaire over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), en bestaat uit een DVD met de hoofdfilm ‘Ieder kind een eigen stem’ en een verdiepingsfilm ‘visualiseren’. De DVD is door de toevoeging van deze laatste film en de vormgeving ervan aanvullend gemaakt bij het boek ‘Basishouding Communicatie’, een uitgave van Auris-de Spreekhoorn.

De documentaire laat zien hoe op een speciale basisschool als de Spreekhoorn in Breda leerkrachten, logopedisten en ouders samenwerken om voor iedere leerling met een taalontwikkelingsstoornis  de juiste methode te vinden. Zichtbaar wordt hoe de aanpak van de school door de jaren heen leidt tot meer zelfvertrouwen, waardoor de kinderen steeds zelfbewuster communiceren.

Films en boek worden gebruikt in trainingen en workshops voor leerkrachten en logopedisten.

Meer informatie:  info.spreekhoorn@auris.nl

2016 1003 mindmap-tekenen

Mindmap tekenen

Project: Ervaringen logopedisten RESTART-studie geëvalueerd, 2015

Op 29 oktober 2015 verdedigde Caroline de Sonneville haar proefschrift “The impact and treatment of developmental stuttering”.  Caroline vergeleek voor haar promotieonderzoek  twee stotterbehandelingen voor jonge kinderen. Dit  onderzoek is bekend als de RESTART-studie.  Aan deze studie werkten 199 kinderen en 24 logopedisten mee.  De ervaringen van de deelnemende logopedisten werden geëvalueerd tijdens een zogenaamde Focus Groep bijeenkomst. Wat de ervaringen van de logopedisten waren wordt gepubliceerd in het American Journal of Speech and Language Pathology. De Focus Groep bijeenkomst werd gesubsidieerd door het Damsté-Terpstra Fonds.

Project:  Posterpresentaties Taalstaal-congres, 2015

Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis, Msc. namens de organisatiecommissie van het Taalstaal 2015 congres. De organisatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Partners in Verstaan (PIV = Pento-Auris-NSDSK), de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Op 6 februari 2015 vond het succesvolle Taalstaal-congres plaats, een congres met (inter)nationale sprekers en posterpresentatoren georganiseerd vanuit de klinische praktijk. Doel was recente klinisch wetenschappelijke bevindingen toegankelijk te maken voor degenen die werken met kinderen met ernstige taal- en spraakontwikkelingsstoornissen (TOS) en/of dove en slechthorende kinderen. Thema van het congres was ‘Taalontwikkelingsstoornis: afbakening en co-morbiditeit’. Een groot deel van de bijdragen betrof (logopedische) interventie bij kinderen met TOS. Het congres was specifiek bedoeld voor logopedisten die diagnosticeren en behandelen, maar ook voor andere disciplines uit gezondheidszorg en (cluster-2) onderwijs, zoals orthopedagogen/psychologen, audiologen, KNO-artsen/Foniaters, maatschappelijk werkenden, ambulant begeleiders en leerkrachten. De organiserende instellingen hebben na het congres actie ondernomen om opgedane kennis en inzichten in de eigen instelling te implementeren. Het congres werd bezocht door het maximum aantal deelnemers van 550.

Project: Nieuwe taaltest meet spontane taalproductie van kinderen,  2014

Aanvrager: Kino Jansonius e.a.

 Een werkgroep onder leiding van dr. Kino Jansonius heeft een nieuwe taaltest, de  Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassingen (RTNA) ontwikkeld.  Met deze test kunnen  klinisch linguïsten en logopedisten taalonderzoek doen bij kinderen tussen 4 en 10 jaar. Dit diagnostisch instrument richt zich op kinderen met woordvindingsmoeilijkheden en  met semantische en pragmatische problemen. De RTNA kent drie onderdelen, de zogenaamde taalschalen: de Woordvinding Woordenschat Test, de Actie Platen Test en de Bus Verhaal Test. Het is de enige spontane-taaltest in het Nederlandse taalgebied voor kinderen tussen de 4 en 10 jaar. Met deze test is het mogelijk om dichter bij de taalvaardigheid, maar ook bij de problematiek van het kind te komen. Behalve het meten van de taalproductie biedt de test  handvatten voor taaltherapie. Er wordt uitgegaan van sterkte en zwakte van het kind in zijn taalproductie. De taaltest levert informatie over hoe taalinhoud en taalvorm door het kind worden overgedragen; is de taal van het kind begrijpelijk voor de luisteraar? Met de uitkomst kan de behandeling gericht worden bepaald. De test is genormeerd voor het Nederlandse en het Vlaamse taalgebied.

Project: Logopedie Loont , 2014

Aanvrager: Mildred van Hamme e.a 

Het Logopedie Loont Team bestaat uit vier logopedisten uit de eerste lijn in Amsterdam. Het team heeft samen met een filmproducent en projectmanager een film gemaakt waarin negen logopedische stoornissen worden belicht. De film laat zien wat voor effect een logopedische stoornis heeft op het individu in de maatschappij en hoe belangrijk logopedie is. Het doel van deze film is het vak logopedie weer stevig op de kaart zetten bij de politiek en zorgverzekeraars. Daarnaast dient het filmpje als reclamemiddel voor logopedisten in Nederland. Gezien de bezuinigingen in ons vak zien wij de noodzaak van het verspreiden van deze film. Klik op de link en bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=9QUFwXwzIgk 

Project: Stotters. Online sociaal platform voor mensen na stottertherapie, vanaf 14 jaar, 2013-2014

Aanvrager: Anne van Eupen e.a.

Stotteren is een complex communicatieprobleem. Het heeft fysieke en psychologische oorzaken en beïnvloedt de mens in zijn totaliteit. Door de complexiteit van het stotterprobleem in de communicatie kan er na therapie terugval voorkomen. Het spreekt dan ook vanzelf dat er ondersteuning mag worden gevraagd. Wij (nazorg werkgroep NVST) ontwikkelden hiertoe met de subsidie van het DTF en in samenwerking met HAN-studenten van de Informatica Communicatie Academie (ICA) een interactief, online sociaal platform. De “Stotters” site is vormgegeven als een ontmoetingsplek, met een praktijkhuis, een plein en een profiel-plaats. Met een screentest maakt de gebruiker het onderhoud van zijn spreektechnieken, de vrijheid in het spreken en de rust en ontspanning tijdens het spreken, zichtbaar. In het profiel beschrijft hij eigen ervaringen op deze drie gebieden. In het skype-gedeelte kan hij contact opnemen met medecliënten of therapeut om te praten over en te oefenen met die onderdelen die hij nodig heeft op dat moment. Met deze interactieve website bieden wij het samenwerkingsverband NFS, NVST en Demosthenes een online nazorgplatform voor onderlinge contacten en ondersteuning, het gezamenlijk werken aan ontspannen en vrij spreken en communicatieve zelfsturing voor mensen met een (blijvend) coördinatieprobleem in het spreken.

Project: Hoofdstuk voor het boek “Status afasietherapie” met als onderwerp een gevalsbeschrijving van een driejarig meisje met verworven kinderafasie, 2014

Aanvrager: Marjolijn Priest

In dit hoofdstuk wordt de diagnostiek en behandeling beschreven bij een meisje van drie jaar met een globale afasie. In het eerste half jaar na ontstaan is er enig herstel opgetreden en is een redelijke functionele communicatie bereikt. Beschreven wordt hoe op basis van het Rijndam-diagnostiekschema met “vallen en opstaan” een behandeling wordt uitgevoerd waarbij aan taalbegrip en woordvinding wordt gewerkt. Het DTF onderschreef het belang van dit bijzondere hoofdstuk.

Project: TOLK voor taalontwikkeling! , 2008 en 2011

Aanvrager: KLIK-onderwijsondersteuning 

TOLK is een methode voor taalstimulering gericht op verandering van het taalaanbod van ouders aan hun jonge kinderen (0 tot 10 jaar). Doel is vergroting van onderwijskansen. Het is een praktisch instrument om inhoud te geven aan opvoedondersteuning. TOLK wil het taalaanbod van ouders rijker en gevarieerder maken. De methode bestaat uit films, kijkvragen en reminders voor thuis. De films van TOLK 1 praten met je kind! laten ouders zien hoe zij dagelijks in gesprek kunnen gaan over wat op school aan de orde is. De films stimuleren vooral rijk taalaanbod. De films van TOLK 2 vertel het aan je kind! maken ouders bewust van het belang van liedjes zingen, voorlezen, rijmen en verhalen vertellen.

NB: vervolg van dit project in 2016, zie boven

Project: Bijscholing voor logopedisten van de werkgroep logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA), 2011

Aanvrager: Judith Reijman Hinze 

Het DTF financierde in 2011 een nascholingsbijeenkomst voor de landelijke werkgroep logopedie van de NVSCA. Logopedisten van de NVSCA hebben tot taak om spraaktaalproblemen bij patiënten met een schisis te diagnosticeren, behandeladviezen te geven en de voortgang te volgen. In de werkgroep ontstond de behoefte aan een nascholingsdag over de logopedische behandelmogelijkheden voor schisispatiënten. De nascholing werd gegeven door de voorzitter van de werkgroep, drs. Judith Reijman Hinze, en twee leden van de werkgroep. De studiedag kon met de steun van het fonds worden aangeboden in een conferentieoord waar de werkgroep ook een lunch kreeg aangeboden. Naast presentaties werd er in kleine groepen casuïstiek uitgewerkt en in vaardigheden geoefend. De rode draad van de studiedag was de vertaling van diagnostische bevindingen uit het Nederlandstalig Schisis Articulatie Onderzoek naar behandelmogelijkheden. Aan het einde van de dag werd theorie en praktijk geïntegreerd in een patiëntdemonstratie waarbij werkgroepleden vragen konden stellen aan de (ouder van) de cliënt. De werkgroep beschreef de studiedag in de evaluatie als leerzaam en inspirerend.