Projecten

Enkele projecten die door het Damsté-Terpstra Fonds zijn gesteund.

Project: Dag van de Grammatica, 2019

Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis

Op 16 maart 2019 organiseerden Trudi de Koning, Gerti Rijpma, Emma Klaassen, Rob Zwitserlood en Margo Zwitserlood-Nijenhuis de tweede Dag van de Grammatica in de OBA te Amsterdam (www.dagvandegrammatica.nl). Het Damsté-Terpstra Fonds bood ons financiële garantstelling toen het aantal aanmeldingen, 5 weken voorafgaand aan het congres, onvoldoende bleek om de kosten te kunnen dekken. Het was spannend of de dag door kon gaan. We hebben ons enorm gesteund gevoeld te weten dat het bestuur van het fonds ons zou helpen, mochten we financieel verlies lijden. Gelukkig waren er uiteindelijk voldoende deelnemers en hebben we geen beroep meer gedaan op de garantstelling. Heel hartelijk dank voor de ondersteuning!

Project: Congres Logopedisten met Lef, 2019

Aanvrager: Scream Academy

Op zaterdag 26 januari 2019 organiseerde Scream Academy haar eerste praktische congres voor logopedisten in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort. Dit congres was dé ontmoetingsplaats voor logopedisten die met praktische kennis en vaardigheden naar huis wilden gaan na een congresdag. Er waren onderwerpen voor logopedisten uit alle werkvelden. Onderwerpen die ook van de logopedist vroegen om verder te kijken dan het gebruikelijke; niet alleen vakinhoudelijk maar ook gericht op de attitude van de logopedist.

Project: Vormgeving van de Nederlandstalige vragenlijst voor kwaliteit van leven bij afasie (SAQOL-39NLg), 2018

Aanvragers: dr. Lizet van Ewijk en Nicole ter Wal, MA

De SAQOL-39NLg is een instrument voor het beoordelen van kwaliteit van leven bij mensen die een beroerte hebben gehad en al dan niet afasie hebben. Het instrument, inclusief handleiding, was inhoudelijk volledig, maar miste professionele uitstraling, normtabellen waren onvoldoende overzichtelijk en ondersteunend materiaal ontbrak. Illustrator Janneke Ipenburg heeft de SAQOL-39NLg professioneel vormgegeven, zodat het instrument de uitstraling heeft die past bij een goed genormeerd en gevalideerd instrument. Het is nu een voor de patiënt en clinicus gebruiksvriendelijker instrument, én het blijft gratis beschikbaar voor logopedisten en andere professionals werkzaam met CVA getroffenen (met en zonder afasie).

Project: Hemze, 2017

Aanvrager: Kim van Leeuwen (LEVAKI)

Hemze bestaat uit een memoryspel en een handboek waarmee een aantal voornaamwoorden kunnen worden getraind. Het spel bestaat uit stevige, gekleurde kaartjes en zit verpakt in een compact doosje. In het handboek staat uitleg over het spel, maar het bevat ook kopieerbladen en werkbladen om de verschillende voornaamwoorden te oefenen. De volgende voornaamwoorden kunnen getraind worden: hij, zij, zijn, haar, hem en zich. Het materiaal is bedoeld voor logopedisten, maar kan ook goed ingezet worden op scholen door leerkrachten, intern begeleiders of remedial teachers. Het eerste doel van het spel is het oefenen van de voornaamwoorden. Het materiaal kan ook heel goed ingezet worden om de zinsbouw te stimuleren.

 

Een indruk van een aantal eerdere projecten:

In 2018 was het wereldcongres IFA (International Fluency Association) in Japan. Omdat het DTFonds het belangrijk vindt dat logopedisten internationale congressen bijwonen en er presentaties verzorgen, ontvingen deelnemers een tegemoetkoming in de kosten.

En in 2017 kregen deelnemers aan de PEVOC in Gent, om dezelfde reden een financiële bijdrage voor hun aanwezigheid bij dit Europese stemcongres.

Project: TOLK  voor taalontwikkeling & taaltherapie!, (2008-2011) – 2016
Aanvrager: KLIK-Onderwijsondersteuning
Subsidies aan preventieve programma’s voor taalontwikkeling, vooral gericht op ouders van kinderen met een multiculturele achtergrond. Zie tolkinfo.nl en sinds 2018 ook actiefouderschap.nl.

Project: Dag van de Stem, 2016
Subsidies aan een intussen jaarlijks terugkerend evenement in Roermond, waarbij vele aspecten van de stem aan bod komen, met workshops en tal van professionals.

Project: Ieder kind een eigen stem, 2015-2016
Aanvrager: Stichting Verhalis
Subsidie voor een documentaire over kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Project: Ervaringen logopedisten RESTART-studie geëvalueerd, 2015
Subsidie voor de Focus Groep Bijeenkomst waar logopedisten hun ervaringen met 2 stotterbehandelingen evalueerden.

Project:  Posterpresentaties Taalstaal-congres, 2015
Aanvrager: Margo Zwitserlood-Nijenhuis
Subsidie voor de posterpresentaties tijdens een congres waar wetenschappelijke bevindingen toegankelijk werden gemaakt voor degenen die werken met kinderen met ernstige taal- en spraakontwikkelingsstoornissen.

Project: Nieuwe taaltest meet spontane taalproductie van kinderen,  2014
Aanvrager: Kino Jansonius e.a.
Subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe taaltest, de Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassingen (RTNA).

Project: Logopedie Loont , 2014
Aanvrager: Mildred van Hamme e.a.
Bijdrage aan een (promotie)film over 9 logopedische stoornissen.

Project: Stotters. Online sociaal platform voor mensen na stottertherapie, vanaf 14 jaar, 2013-2014
Aanvrager: Anne van Eupen e.a.
Subsidie aan een interactieve website als online nazorgplatform bij stotteren.

Project: Hoofdstuk voor het boek “Status afasietherapie” met als onderwerp een gevalsbeschrijving van een driejarig meisje met verworven kinderafasie, 2014
Aanvrager: Marjolijn Priest
Subsidie voor het schrijven van een hoofdstuk in een boek.

Project: Bijscholing voor logopedisten van de werkgroep logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen (NVSCA), 2011
Aanvrager: Judith Reijman Hinze
Subsidiëring van een na- en bijscholingsbijeenkomst in een conferentiecentrum.