Nieuws items

Mevrouw Tiete Damsté-Terpstra overleden

Op 26 mei 2020 is Tiete Damsté-Terpstra overleden. Zij was medeoprichter en bestuurslid van het Damsté-Terpstra Fonds. Tot het allerlaatst had zij een actieve rol in het bestuur. Zij werd bijna 96 jaar.

Zie een uitgebreid In Memoriam onder ‘Historie’.
(foto: NVLF 2017)

 

 

 

Van stemcentrum naar landelijk stemplatform!

Een grote wens van Tiete Damsté-Terpstra is om de stemzorg in Nederland (en Vlaanderen) te verbeteren, kennis en kunde uit te breiden, en vooral ook logopedisten en KNO-artsen met elkaar te verbinden. Iets waar ze zich haar hele leven voor heeft ingezet, samen met haar man Helbert Damsté.

Met subsidie vanuit het DT-Fonds zijn Michel de Kort en ik in 2018 gestart met het project ‘Stemcentrum Damsté-Terpstra’. Om diverse redenen bleek het aanvankelijk idee van een centraal, verdienend en tevens ideëel centrum niet mogelijk en wenselijk. Dit gaf verstrengeling van belangen. Het bleek dat een onafhankelijk, ideëel stemplatform beter paste bij de filosofie van verbinding. De koers werd daarom gewijzigd naar zo’n platform waar alles rondom stemzorg bijeen kon komen.

Om dit te bereiken hebben we contact gezocht met andere stemprofessionals, m.n. KNO-artsen en de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ). Onze werkgroep werd uitgebreid met een KNO-arts, een zangpedagoog (NVZ) en een collega-logopedist. Dit resulteerde in de opening van een landelijke website: www.stemplatform.nl.

Op deze site is een gedeelte met informatie voor patiënten en een gedeelte met informatie voor stemprofessionals. Belangrijk is de zoekmachine waarmee patiënten stemprofessionals kunnen vinden. Ze kunnen een gratis online (zang)stem-, en ademtest invullen. Voor stemprofessionals is er een overzicht van stemcursussen, symposia, congressen, nieuws en succesverhalen.

Samenwerking wordt gezocht tussen alle geledingen die met ‘stem’ te maken hebben: beroepsverenigingen, hogescholen. Voor stagiaires komt er via het Stemplatform de mogelijkheid om stages te kiezen op gebied van stem (in samenwerking met de HU, in een latere fase ook met andere hogescholen).

Uit handen van Tiete Damsté-Terpstra kregen we kortgeleden een bloemetje als dank voor alle inspanningen.

 

Astrid de Vries – van de Lustgraaf

 

 

 

 

In memoriam Wytske Mensink-Ypma

Voor iedereen die Wytske Mensink-Ypma (1932- 2019) heeft gekend zal ‘vernieuwend’ een herkenbare karakteristiek zijn. Begonnen in 1951 in het basis- en middelbaar onderwijs was zij ook betrokken bij onderwijsvernieuwing op experimenteerscholen en bij remedial teaching dat toen nog in de kinderschoenen stond. Vanaf 1971 was zij als logopedist en stottertherapeut zeer actief in de Doetinchemse Methode (DM); een vernieuwende groepstherapie voor stotteren bij volwassenen en jongeren, in die tijd ontwikkeld door de logopedisten Theo en Ton Schoenaker in nauwe samenwerking met Prof. Helbert Damsté en de psychologen van afdeling Foniatrie van het AZU. Wytske stimuleerde ook gezinscursussen binnen de DM. De principes van wat nu bekend is als systeemtherapie waren voor stotteren toen baanbrekend.
Veel van de unieke aspecten van de DM zijn in de jaren 80 voortgezet en verder ontwikkeld in het Integraal Zorgtraject Stotteren, anno 2020 bekend onder de naam Damsté-Groep.

Als docent voor de leergebieden stotteren en broddelen op de Utrechtse Opleiding Logopedie verschoof haar aandacht meer naar broddelen en lees- en schrijfstoornissen. Als auteur en redacteur van het studieboek ‘Broddelen en Leermoeilijkheden, visies op behandeling’ (1987, Bohn, Scheltema en Holkema, 2e herziene druk 1990) bood Wytske ruimte aan veelal vernieuwende inzichten, samen met haar zes medeauteurs.
Haar uitwerking van ontspanning- en ademtherapie, samen met Els Versteegh-Vermeij, zijn zeer herkenbaar in basisvaardigheden van mindfulness. Daarmee waren zij beiden hun tijd ver vooruit.

Bij haar overlijden liet zij een legaat na aan het Damsté-Terpstra Fonds. Hier zal in de geest van Wytske een bestemming voor gevonden worden.
Deze bijzondere collega zullen wij ons blijven herinneren.

Coen Winkelman, januari 2020

 

Groepstherapie voor stotteren: Damstégroep

Op basis van jarenlange ervaring met zowel individuele stottertherapie als groepstherapie zijn verschillende intensieve groepstherapieën ontwikkeld voor alle leeftijden, voor kinderen en hun ouders, voor jongeren en voor volwassenen. Deze therapiegroepen hebben meer dan 15 jaar gedraaid onder de naam IZS (Integraal Zorgtraject Stotteren). De groepen vallen onder de NVST en de NVLF en worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Er is een nieuwe stap gezet in de groepstherapieën van het IZS. De nieuwste wetenschappelijke inzichten over groepsdynamiek, acceptatie en commitment en lichaamswerk zijn in de therapieën opgenomen. De groep IZS-trainers heeft de schouders eronder gezet en met de financiële hulp van het Damsté-Terpstrafonds brengt zij de groepen onder de nieuwe naam Damstégroep onder de aandacht.

De Damstégroep  heeft zich vernoemd naar professor Helbert Damsté, bij wijze van eerbetoon. Helbert Damsté heeft met zijn wetenschappelijke kijk op stotteren de behandeling in het algemeen naar een hoger niveau getild. Nog steeds draagt het Damsté-Terpstrafonds de stottertherapie een warm hart toe. Het fonds heeft meegedacht met het professionaliseren van de intensieve groepstherapie en heeft subsidie beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken.
Er is een website ontwikkeld: www.damstegroep.nl . Ook is er door RTL-4 een filmpje gemaakt over de RAP-groep (één van de therapiegroepen van de Damstégroep). Er zullen vlogs en webinars gegeven worden. De wens van de Damstégroep is dat de professionele intensieve groepstherapie voor alle mensen die stotteren bereikbaar wordt.

Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 naar Adembenemend

De eerste Damsté Terpstra Stimuleringsprijs werd uitgereikt aan Miriam Helsper en Yolande Kylstra voor hun boek Adembenemend. De Damsté Terpstra Stimuleringsprijs wordt toegekend aan logopedisten die vanuit hun enthousiasme een praktisch logopedisch onderwerp onder de aandacht brengen.

Adembenemend richt de aandacht, vanuit een breed perspectief, op de relatie tussen adem en spanning. Oefeningen worden op hedendaagse wijze gepresenteerd via een QR code en de levendige voorbeelden uit de praktijk maken het boek toegankelijk voor een breed publiek. Miriam en Yolande willen door middel van het boek hun passie voor de relatie tussen adem en spanning met de lezer delen.

Het bestuur van het Damsté-Terpstra Fonds is daarom van mening dat Adembenemend de Damsté Terpstra Stimuleringsprijs 2019 verdient.

Subsidie voor kringproducten

Subsidie voor kringproducten blijft

Kwaliteitskringen maken kringproducten op grond van praktische behoeften binnen de logopediepraktijk. Mogelijk komen deze producten ook in aanmerking voor subsidietoekenning door het Damsté-Terpstra Fonds. Daardoor kunnen deze producten als logopedisch materiaal ontwikkeld worden.

Dus: een product ook voor collega’s? Deel je creativiteit! Deel je professionaliteit! En denk eens voor financiële ondersteuning aan het Damsté-Terpstra Fonds.

Lees meer onder ‘Aanvraag’.